Detalizuota asmens tapatybės nustatymo nuotoliniu būdu tvarka

2016 m. spalio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1073, keičiantis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisykles (toliau – Taisyklės). Visi pakeitimai įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d.

Taisyklės numato, kaip nustatoma asmens tapatybė, kai to reikalauja kiti įstatymai. Bendruoju atveju nustatant asmens tapatybę reikalaujama pateikti dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę. Asmeniui pateikus tokį dokumentą, finansų įstaigos ar kito subjekto darbuotojas privalo įvertinti pateikto dokumento būklę (ar nematyti dokumente nurodytų duomenų keitimo požymių), nustatyti, ar pateiktame dokumente yra būtent to asmens nuotrauka, padaryti dokumento kopiją. Tačiau asmens tapatybę galima nustatyti ir pačiam asmeniui nedalyvaujant nustatymo procedūroje (nuotoliniu būdu). Valstybė, siekdama prisitaikyti prie globalizuotos visuomenės, detalizuoja asmens tapatybės nustatymo nuotoliniu būdu tvarką. Anksčiau Taisyklėse buvo numatyta tik viena formali nuostata šiuo klausimu. Nuo šiol Taisyklės numatys detalesnę tvarką, kuri turėtų realiai užtikrinti nuotolinį tapatybės nustatymą ir sudaryti galimybes įvairius sandorius su valstybės institucijomis sudaryti nuotoliniu būdu, pasinaudojant naujausiomis technologijomis.

Asmens tapatybės nustatymo nuotoliniu būdu pokyčiai:

 1. Numatyta, kad nuotoliniu būdu asmens tapatybę galima nustatyti tik aiškiai nurodytais atvejais, t. y.:
  • Kai informacija apie asmens tapatybę patvirtinta naudojantis kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  • Kai informacija apie asmens tapatybę patvirtinta Europos Sąjungoje išduotomis elektroninėmis atpažinimo priemonėmis;
  • Kai naudojamos elektroninės priemonės, leidžiančios perduoti vaizdą vienu iš šių būdų:
   • Kai tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas asmens dokumento originalas ir kliento tapatybė patvirtinama bent jau elektroniniu parašu.
   • Kai tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas asmens veido atvaizdas ir asmens dokumento originalas.
 1. Įtvirtinta, kad nustatyti asmens tapatybę nuotoliniu būdu galima, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
  • Asmens tapatybė anksčiau buvo nustatyta fiziškai jam dalyvaujant tuo metu, kai jam buvo išduotas elektroninio parašo sertifikatas ar kita elektroninė atpažinimo priemonė;
  • Asmens tapatybė buvo nustatyta iš asmens tapatybės dokumento (dokumento, kuriame yra asmens vardas, pavardė, asmens kodas, nuotrauka ir parašas).
 2. Įrašyta pareiga asmens tapatybę nustatantiems įstaigos darbuotojams taip pat panaudoti ir papildomus dokumentus ar informaciją, gautus iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.
 3. Numatyta, kad vaizdo ir garso duomenys, gauti nustatant tapatybę nuotoliniu būdu, saugomi 10 metų po bet kokių sandorių ar santykių su asmeniu pabaigos.