Didinama akcizais neapmokestinamo kuro gabenimo iš ES kontrolė

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-210 pakeitė Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisykles, patvirtintas 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117. Šios taisyklės nustato skystų nefasuotų energinių produktų, nurodytų Akcizų 1 priede „Energiniai produktai“, ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo, pilstymo bei laikymo specialiuosius reikalavimus. VMI raštu Nr. (18.2-31-2)RM-56 informavo apie pagrindinius minėtu įsakymu atliktus pakeitimus, siekiant gerinti akcizais neapmokestinamo kuro gabenimo kontrolę, kai įvažiuojama į Lietuvą per ES vidaus sieną. Taigi pakeitimais buvo įtvirtintos šios naujos Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių nuostatos:

  • nuo 2015 m. gegužės 1 d. įsigalios nuostatos, jog patikrinimo kelyje metu, sustabdžius asmenis, kurie komercinėmis krovininėmis motorinėmis kelių transporto priemonėmis, įskaitant vilkikus, įvažiuoja per ES vidaus sieną ir vyksta per Lietuvos teritoriją, kontroliuojančios institucijos darbuotojas / pareigūnas galės duoti žodinį nurodymą užpildyti Įvežamų degalų kiekio ataskaitą (patvirtinta kaip taisyklių priedas), nurodant transporto priemonės stacionarioje variklių degalų talpykloje (-se) esančio kuro kiekį. Ataskaitos pildymo reikalavimai ir pavyzdinė forma (atitinkamai lietuvių, anglų arba rusų kalbomis) bus skelbiami VMI internetiniame puslapyje;
  • ataskaitą vairuotojas privalės turėti maršruto per Lietuvos teritoriją metu, o asmenys, kurie transporto priemonių degalų bakuose naudojamų degalų apskaitą tvarko Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių (patvirtintų 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16) nustatyta tvarka ( y. tie, kurie turi licencijas, nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, vykdyti keleivių ir (ar) krovinių vežimo už atlygį veiklą ir naudoja naftos produktus tik standartinėse gamintojo prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių nuolatinai pritvirtintose ir gamintojo techniniuose dokumentuose nurodytose variklių degalų talpyklose), ataskaitas turės saugoti kartu su kitais, tvarkant degalų įsigijimo ir sunaudojimo apskaitą, kaupiamais dokumentais.