Draudėjų permokėtų socialinio draudimo įmokų aprašo pakeitimai dėl euro

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-814 pakeitė Draudėjų permokėtų Valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą ankstesniu 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-149. Šis aprašas nustato draudėjų prašymų grąžinti permokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, baudas, delspinigius ir palūkanas užpildymo, pateikimo bei sprendimo dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir/ar palūkanų permokų grąžinimo priėmimo ir permokų grąžinimo tvarką. Jis nereglamentuoja permokų grąžinimo bankrutuojantiems draudėjams – tokiais atvejais vadovaujamasi bankroto procesą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais.

Pakeitimais įtvirtinta į eurus perskaičiuota suma, nustatant, kad veiklą vykdančiam draudėjui permoka grąžinama, jei permokos suma yra ne mažesnė nei 30 eurų (vietoj 100 Lt), kitais atvejais permokos suma įskaitoma į būsimąsias socialinio draudimo įmokas.

Netekusia galios pripažinta nuostata: jeigu draudėjo prašoma grąžinti permoka susidarė dėl jo apdraustiesiems pagal ES reglamentus ar Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis taikytinos teisės socialinės apsaugos srityje pasikeitimo arba dėl to, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos (baudos delspinigiai, palūkanos) buvo mokamos ne toje valstybėje, kurios teisė turėjo būti taikoma, o apdraustųjų duomenys Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre patikslinti iki 2013 m. gruodžio 31 d., permokos gali būti grąžinamos tik gavus atitinkamos kitos valstybės kompetentingos įstaigos išduotus dokumentus (informaciją), patvirtinančius apdraustųjų asmenų socialinį draudimą toje valstybėje.

Aprašo priedas ,,Pavyzdinė prašymo grąžinti permoką formaišdėstytas nauja redakcija (formoje nebeliko nacionalinės valiutos minėjimo, ji buvo pritaikyta eurui).

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.