GPMĮ komentaro pakeitimai

Nauja redakcija išdėstytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaro 34 straipsnis.

34 str. Mokesčio administratoriaus pareigos

Dėl pažymų išdavimo

 Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų: nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu mokesčio administratorius, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo išduoti pažymą, kurioje turi būti nurodytos nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos ir nuo jų Lietuvoje sumokėtas pajamų mokestis.

Jeigu į mokesčio administratorių dėl pažymos išdavimo kreipiasi nuolatinis Lietuvos gyventojas, jam turi būti išduota nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažyma (FR0594 forma). Prašymą išduoti pažymą AVMI nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus ir ne anksčiau kaip kovo 1 dieną kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį prašo nurodyti pažymoje. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, prašymą išduoti pažymą AVMI gali pateikti tik pateikęs gyventojo, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs pagal GPMĮ mokėtiną pajamų mokestį. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamų iš likviduoto Lietuvos vieneto, prašymą išduoti FR0594 formos pažymą jis gali AVMI pateikti ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo tokio likviduoto vieneto išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą AVMI privalo išduoti tinkamai užpildytą FR0594 formos pažymą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Mokesčio administratorius gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo išduoti pažymą apie nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdomą individualią veiklą arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistruotą nuolatinę bazę Lietuvoje.

Dėl nenuolatinių Lietuvos gyventojų:

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu mokesčio administratorius privalo išduoti pažymą, kurioje turi būti nurodytos nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautos pajamos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis.

Jeigu į mokesčio administratorių dėl pažymos išdavimo kreipiasi nenuolatinis Lietuvos gyventojas, jam turi būti išduota Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažyma (FR0595 forma). Nenuolatinis Lietuvos gyventojas kreiptis į AVMI su prašymu išduoti pažymą gali visą mokestinį laikotarpį, neatsižvelgiant į tai, ar jo per tą mokestinį laikotarpį gautos pajamos pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką yra priskiriamos A, ar B klasės pajamoms, taip pat neatsižvelgiant į gautų pajamų rūšį. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas gavo A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, prie prašymo jis turi pridėti išmokas jam išmokėjusio ir pajamų mokestį nuo jų išskaičiavusio asmens išduotą pavyzdinės formos Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymą arba laisvos formos pažymą. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas gavo B klasės apmokestinamųjų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, iki kreipimosi į AVMI išduoti pažymą dienos jis privalo būti pateikęs Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaraciją (FR0459 forma) ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs GPMĮ nustatytą pajamų mokestį. Jeigu tam, kad būtų išduota FR0594 formos pažyma, AVMI turi atlikti mokestinį patikrinimą ir tokio patikrinimo metu nenustato pažeidimų, FR0594 formos pažyma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui turi būti išduota per 5 darbo dienas nuo mokestinio patikrinimo pabaigos. Jei mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta pažeidimų, kol jie nepašalinti, FR0594 formos pažyma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui neišduodama.

 Dėl paramos pervedimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms

  1. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti asmenims, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. Paramos gavėjais pagal LPĮ 7 straipsnio nuostatas gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: labdaros ir paramos fondai; biudžetinės įstaigos; asociacijos; viešosios įstaigos; religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai; tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai); kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Paramos gavėjais šie asmenys tampa ir teisę gauti paramą įgyja tik LPĮ nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą. Duomenys apie įgytą paramos gavėjo statusą, šio statuso suteikimo ar panaikinimo datas registruojami Juridinių asmenų registre. Šio registro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras. Iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas. Paramos gavėjo statusas suteikiamas įregistravus asmenį Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurią tvarko Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Įstatymo nuostatos dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjo statusą turintiems meno kūrėjams įsigalioja 2017 m. sausio 1 d., vadinasi, gyventojai pajamų mokesčio dalį (iki 2 procentų) pirmą kartą paskirti gali nuo 2016 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų (gautinų) pajamų, pateikdami 2017-05-01 FR0512 formos prašymą. Bendra paramos gavėjo statusą turintiems vienetams ir / ar meno kūrėjams skiriama pajamų mokesčio dalis negali viršyti gyventojo sumokėto 2 procentų pajamų mokesčio sumos.

Į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokėtiną pajamų mokesčio sumą, nuo kurios skaičiuojama paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalis, yra įskaitoma ir fiksuoto pajamų mokesčio suma už įsigytą verslo liudijimą. Į mokesčio administratoriaus mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotą arba sumažintą mokėtiną pajamų mokesčio sumą neatsižvelgiama. Lietuvos gyventojas turi teisę pateikti prašymą mokesčio administratoriui pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų pageidauja skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (toliau – ataskaitiniai metai) arba už kurį prašoma pradėti pervesti (kai pajamų mokesčio dalis skiriama ilgiau nei vienerius metus), iki kitų metų gegužės 1 dienos, kad iki 2 procentų pajamų mokesčio dalis būtų pervesta vienam ar keliems pasirinktiems paramos gavėjams.

Mokesčio administratorius pagal pateiktą gyventojo prašymą pajamų mokesčio dalies paramos gavėjams neturi pervesti, jeigu:

– prašymą pateikė nenuolatinis Lietuvos gyventojas (įskaitant galutinai išvykusį iš Lietuvos fizinį asmenį, pateikusį išvykimo iš Lietuvos mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaraciją);

– nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą pateikė pasibaigus prašymo pateikimo terminui (t. y. po gegužės 1 d. metų, einančių po ataskaitinių metų);

– prašyme pateikti ne visi reikalingi duomenys ir gyventojas jų nepatikslino iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos;

– prašymą pateikė nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris pagal GPMĮ nuostatas privalo pateikti ataskaitinio laikotarpio metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikė iki kitų metų gegužės 1 d., išskyrus fizinį asmenį, tapusį nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kuris metinę pajamų mokesčio deklaraciją už kalendorinius metus, kuriais atvyko į Lietuvą, turi pateikti ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos;

– prašyme nurodytas vienetas pagal LPĮ neturi teisės gauti paramos, t. y. jeigu vienetas neturi paramos gavėjo statuso (išskyrus tradicines religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, kuriems nereikia įgyti paramos gavėjo statuso) einamųjų metų gegužės 1 dienos arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną;

– iš vienos savivaldybės biudžeto įplaukų apskaičiuota (perskaičiuota) konkrečiam paramos gavėjui pervestina suma yra mažesnė nei 3 eurai;

– kai prašymas pateiktas gyventojo vardu be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis (t. y. kai gyventojas, kurio vardu pateiktas prašymas, arba teisėsaugos institucija mokesčio administratoriui praneša, kad prašymo gyventojas neteikė).

Paramos gavėjas, pageidaujantis gauti paramą, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugpjūčio 31 d. turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje registruotoje kredito įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis. Prašymo teikti nereikia, jeigu paramos gavėjas jau buvo nurodęs sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis, ir jie nėra pasikeitę. Prašymuose nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio sumos apskaičiuojamos ir pervedamos nuo kitų metų rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. Paaiškėjus, kad paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma arba kad buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, pervestina pajamų mokesčio suma perskaičiuojama.

  1. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, 1 procentą pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – 1 procentą mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymas turi būti užpildytas vadovaujantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis.

Lietuvos gyventojas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų pageidauja skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (toliau – ataskaitiniai metai), iki kitų metų gegužės 1 dienos turi teisę pateikti prašymą mokesčio administratoriui, kad 1 procento neviršijanti pajamų mokesčio dalis būtų pervesta vienai ar kelioms pasirinktoms politinėms partijoms.

Paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai pervestina paramos suma gali būti perskaičiuojama už ankstesnį kaip penkerių mokestinių metų laikotarpį (t. y. perskaičiuojama netaikant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nustatytos mokesčio perskaičiavimo senaties).