Įgyvendinama bendroji taisyklė, jog deklaracijos turės būti teikiamos elektroniniu būdu

Atsižvelgdamas į priimtus Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) Nr. XII-2038 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-2, 42-3 straipsniais“ pakeitimus, kuriuose įvesta taisyklė, jog juridiniai asmenys mokesčių deklaracijas turi pateikti elektroniniu būdu, VMI viršininkas priėmė kelis įsakymus:

– 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-29 pakeisdamas Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles, patvirtintas 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135.

Šiose taisyklėse naujai įtvirtinta, kad VMI deklaracijos teikiamos elektroniniu būdu. Kitais būdais deklaracijos gali būti teikiamos tik išimtiniais atvejais, kai:

  • teikiama Lietuvos nuolatinio ar nenuolatinio gyventojo pajamų mokesčio metinė deklaracija;
  • deklaracijos pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, y. atitinkamos deklaracijos užpildymo taisyklės nenumato elektroninio pateikimo būdo arba numatytas alternatyvus atitinkamos deklaracijos pateikimo būdas ir tvarka;
  • elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, kai gyventojas nevykdo ekonominės veiklos ar kitais atvejais, kuriuos nustato atskiros deklaracijos pateikimo taisyklės.

Deklaracija užpildoma vadovaujantis atitinkamos deklaracijos užpildymo taisyklėmis, kurias tvirtina centrinis mokesčių administratorius. Deklaracijos forma yra skelbiama VMI prie FM interneto tinklalapyje www.vmi.lt, tad ją galima atsispausdinti ir užpildyti.

Papildomai nustatyta, kad kai VMI informacinės sistemos neveikia ir baigiasi konkretaus mokesčio įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytas deklaracijos pateikimo terminas, atkūrus galimybę jomis naudotis, mokesčių mokėtojas deklaraciją turi pateikti per protingą terminą. Atitinkamų informacinių sistemų taisyklės gali nustatyti ir kitokią pateikimo tvarką bei specialias procedūras, kai VMI informacinėmis sistemomis neįmanoma pasinaudoti.

VMI raštu Nr. RM-7977 pažymėjo, kad atsižvelgiant į MAĮ papildymą ir VMI įgyvendinamą Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS), kuria pasinaudodami mokesčių mokėtojai privalės nuolat teikti VMI PVM sąskaitų faktūrų duomenis (i.SAF posistemis), vežamų krovinių važtaraščių ir kitų gabenimo dokumentų duomenis (i.VAZ posistemis), taisyklės papildytos bendromis nuostatomis, susijusiomis su dokumentų, duomenų pateikimu elektroniniu būdu.

Kai mokesčių mokėtojas VMI teikia su mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu susijusius dokumentus ir / ar duomenis, jų pateikimui iš esmės taikomos tos pačios nuostatos, susijusios su deklaracijos pateikimu.

Taip pat kartu patikslinta, kada mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas veiklos nevykdančiu – jeigu negauna pajamų (įskaitant pelno nesiekiančių vienetų gaunamą paramą), išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas (papildyta skliausteliuose pateiktu patikslinimu).

– 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeitė Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisykles, patvirtintas 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27, jose išbraukdamas nuostatas, skirtas popierinėms ataskaitoms, ir nustatydamas pagrindinę taisyklę, jog ataskaitos forma mokesčių administratoriui turi būti pateikiama per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) (http://deklaravimas.vmi.lt).

Papildomai siekiant formuluotės aiškumo ir išsamumo, patikslinamos nuostatos, skirtos paaiškinti ataskaitos FR0528 formoje nedeklaruojamoms ūkinėms operacijoms, t. y. formoje nedeklaruojamos ir skaičiuojant 90 000 eurų vertę neįtraukiamos visos su įstatinio kapitalo formavimu, didinimu ar mažinimu susijusios ūkinės operacijos.

– 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-40 pakeitė Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo taisykles, patvirtintas 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49, jose taip pat įtvirtindamas, kad paramos teikėjai ir gavėjai turi užpildyti ir teikti užpildytas VMI interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbtas ataskaitų formas. Ataskaita turi būti pateikiama elektroniniu būdu per VMI EDS. Netekusiomis galios pripažintos nuostatos, susijusios su popierinių ataskaitų pasirašymu.

– 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-41 pakeitė Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pildymo taisykles, patvirtintas 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169. Pakeitimais atsisakyta nuostatų, skirtų popierinėms deklaracijoms pildyti bei teikti apskričių VMI. Atitinkamai pateikiamos nuorodos į VMI teisės aktus, nustatančius bendrąsias deklaracijų pildymo ir teikimo taisykles, bei įtvirtinta, kad deklaracija teikiama elektroniniu būdu per VMI EDS.

– 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-45 pakeitė Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles, patvirtintas 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289, jose atlikdamas analogiškus pakeitimus, susijusius su deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu tvarkos nustatymu ir popierinių deklaracijų teikimo apskričių VMI atsisakymu.

Be to, patikslinta, jog vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą, pateikdamas laisvos formos prašymą leisti teikti deklaraciją iš naujo prisijungęs prie Mano VMI; tiesiogiai įteikdamas arba išsiųsdamas paštu mokesčių administratoriui (anksčiau buvo nustatyti šie teikimo būdai: elektroniniu paštu, paštu arba pristatant jį atitinkamai apskrities VMI).

Už FR0430 formos deklaracijos ir / ar patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriui, už pavėluotą deklaracijos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta atsakomybė.

– 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-43 pakeitė Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisykles, patvirtintas 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-70. Ir šiose taisyklėse nustatyta, jog mokėtojai PLN205 deklaraciją mokesčių administratoriui turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių (patvirtintų VMI viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135) nustatyta tvarka. Deklaracija turi būti pateikiama elektroniniu būdu per VMI EDS.

– 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-44 pakeitė Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisykles, patvirtintas 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40. Šiose taisyklėse taip pat įtvirtinta deklaracijų teikimo elektroniniu būdu tvarka, patikslintos nuorodos į minimus teisės aktus, kurie nustato šią tvarką, atsisakyta perteklinių nuostatų bei nuostatų, kurios buvo susijusios su popierinėmis deklaracijomis ir jų pasirašymu;

– 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-46 pakeitė Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisykles, patvirtintas 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103. Pakeitimais įtvirtinta, kad ataskaitos FR0477 forma ir ataskaitos FR0478 forma (kartu su pridedamais dokumentais, pagrindžiančiais paramos suteikimą, kai parama teikiama EEE užsienio vienetams) turi būti pateikiamos elektroniniu būdu per VMI EDS, taip pat nebeliko popierinių ataskaitų pateikimo galimybės minėjimo taisyklėse.

Be to, visose aukščiau paminėtose konkrečių deklaracijų / ataskaitų pildymo taisyklėse nebeliko reikalavimo nurodyti deklaracijos registracijos numerį pagal vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Šią tvarką vienetas turėjo nusistatyti remdamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintomis Raštvedybos taisyklėmis, kurios neteko galios nuo 2011-07-16 (kai kuriose VMI taisyklėse buvo išlikusi nuoroda į šias Raštvedybos taisykles). Šias taisykles pakeitė Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118.

Taip pat išbraukti taisyklėse vis dar išlikę minimų teisės aktų paskelbimo oficialiame šaltinyje rekvizitai.

Dauguma pakeitimų, susijusių su deklaracijų teikimu elektroniniu būdu, įsigalios nuo 2016-10-01, kaip tai numato MAĮ.

Plačiau COUNT LINE konferencijoje