Importo muitų ir kitų lengvatų taikymas transporto priemonėms, skirtoms naudoti diplomatinėse atstovybėse

2016 m. birželio 8 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 578 pakeistas nutarimas „Dėl importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, taip pat Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose, taikymo tvarkos“.

Tiek senoji, tiek naujoji nutarimo redakcija nustato importo muitų ir kitų mokesčių lengvatas įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti konkrečių subjektų veikloje. Naujoji nutarimo redakcija numato lygiai tokį patį subjektų ratą, kokį numatė jau pakeista redakcija. Pagal šį nutarimą importo ir kitų mokesčių lengvatos gali būti taikomos už įvežtas transporto priemones, kurios yra skirtos naudoti užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, tarptautinių organizacijų atstovybėse ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose.

Asmenys, kuriems yra taikomos šio importo muitų ir kitų mokesčių lengvatos: užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių nariai (išskyrus aptarnaujantį personalą) ir kartu gyvenantys jų šeimos nariai (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), taip pat Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių (išskyrus Lietuvos Respubliką) kariuomenių vienetų ir (arba) juos lydinčių civilių darbuotojai (kai šie vienetai Lietuvos Respublikoje dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje).

Naujame nutarime yra paliekamas 3 metų terminas, kuriam suėjus asmuo gali atlygintinai arba neatlygintinai perleisti transporto priemonę ir nemokėti importo muitų ir kitų mokesčių. Šis 3 metų terminas yra skaičiuojamas nuo transporto priemonės išleidimo į laisvą apyvartą dienos. Jeigu asmuo perleido transporto priemonę nesuėjus numatytam 3 metų terminui, tuomet jam atsiranda pareiga apie tai pranešti teritorinei muitinės įstaigai ir susimokėti mokesčius.

Pažymėtina, kad yra pakeičiamas senas 10 dienų terminas (aktuali redakcija numato naują 5 darbo dienų terminą), per kurį asmuo privalo pranešti teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje transporto priemonė išleista į laisvą apyvartą, ir pateikti importo muitų ir kitų mokesčių dydžiui nustatyti reikalingus duomenis.

Pakeičiamas mokėtinų importo muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimo pagrindas. Muitinė, gavusi muitinės deklaraciją ir kitus mokesčiams apskaičiuoti reikšmingus dokumentas, apskaičiuoja mokėtinus importo muitus ir kitus mokesčius pagal mokesčių tarifus, galiojusius transporto priemonės perleidimo dieną, ir tą dieną nustatytą muitinę vertę (sena nutarimo redakcija numatė, kad importo muitus ir kitus mokesčius muitinė apskaičiuoja pagal tarifus, galiojusius prekių išleidimo į laisvą apyvartą dieną).

Nutarime nustatoma nauja importo muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo bei delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiavimo tvarka. Naujoje redakcijoje įtvirtinama, kad apskaičiuoti ir mokėtini importo muitai ir kiti mokesčiai sumokami vadovaujantis Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Nesumokėtos importo muitų ir mokesčių bei delspinigių sumos išieškomos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.