Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų pakeitimai

Teisingumo ministras 2016 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1R-125 pakeitė ankstesnį 2013 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“. Pakeitimais atnaujintos nuorodos į minimus teisės aktus, įsakymas papildytas naujomis nuostatomis, nustatančiomis galimybę nepateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui UAB akcininko duomenų (įsigalioja nuo 2017-01-01). Įtvirtinta, kad UAB, kuri neturi duomenų apie UAB akcininką – fizinį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba korespondencijos adresas) ir šie duomenys nebuvo nustatyti po to, kai UAB, siekdama nustatyti akcininko duomenis, kreipėsi į Gyventojų registro tvarkytoją ar duomenų subjektą, gali akcininko duomenų neteikti, jeigu:

 • UAB įsteigta iki Juridinių asmenų registro (JAR) veiklos pradžios arba UAB sukurta reorganizuojant iki JAR veiklos pradžios įsteigtus juridinius asmenis;
 • bendra JADIS tvarkytojui nepateikiamų UAB išleistų akcijų, nuosavybės teise priklausančių nurodytiems akcininkams, procentinė dalis sudaro ne daugiau kaip 10 proc. visų UAB akcijų.

Taip pat pakeisti JADIS nuostatai:

Patikslinta, kas ir kokius duomenis teikia JADIS (pvz., Registrų centras, teikiantis JAR, Lietuvos Respublikos adresų registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis (išbraukta Gyventojų registro tarnyba, kuri likviduota jos atliekamas gyventojų registro tvarkymo funkcijas perduodant VĮ Registrų centrui, o sertifikavimo funkcijas – Vidaus reikalų ministerijai)).

Papildyta, kokie duomenys kaupiami JADIS, pvz.:

 • papildyta mažosios bendrijos nario įnašo dydžio keitimo datos informacija;
 • kai UAB akcininkas yra valstybė ar savivaldybė, nurodoma juridinio asmens kodas, pavadinimas, UAB akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė;
 • kai investicinis fondas yra įsigijęs UAB akcijų, – duomenys apie investicinio fondo valdymo įmonę: juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė; kai valdymo įmonė yra užsienio juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimas, įregistravimo data; investicinio fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio priežiūros institucijos suteiktas kodas, jei jis buvo suteiktas;
 • akcininko – juridinio asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas.

Papildyta, kokie duomenys, gaunami iš JAR, naudojami JADIS: UAB įstatų, kurie keičiami dėl įstatinio kapitalo dydžio, akcijų skaičiaus, akcijų nominalios vertės pasikeitimų, įregistravimo data, įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases; visų UAB akcijų savininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba korespondencijos adresas; kai jis yra užsienio fizinis asmuo, papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas ir kt.

– Įtvirtinta, kad JADIS tvarkytojas, gavęs nuostatuose nurodytus duomenis ir dokumentus, kai bent vienas iš juridinio asmens dalyvių yra užsienio fizinis ar juridinis asmuo ir kai dalį UAB akcijų įsigyja investicinis fondas, ne vėliau kaip per 3 d. d. patikrina, ar pateikti visi dokumentai, ar pateikti tikri ir teisingi duomenys, ar pateikti duomenys ir dokumentai atitinka vieni kitus. JADIS tvarkytojas atitinkamai gali priimti vieną iš šių sprendimų:

 • patvirtinti JADIS duomenis;
 • atidėti JADIS duomenų patvirtinimą;
 • atsisakyti patvirtinti JADIS duomenis, kai pateikti duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs ir (ar) klaidinantys, arba pateikti ne visi dokumentai. Tokiu atveju dalyvių sąrašas laikomas nepateiktu;
 • anuliuoti pateiktą dalyvių sąrašą;
 • atsisakyti anuliuoti pateiktą dalyvių sąrašą.

Papildyta, kokie duomenų išrašai teikiami JADIS: pvz., UAB atžvilgiu – įstatinis kapitalas; įstatų, kurie keičiami dėl įstatinio kapitalo dydžio, akcijų skaičiaus, akcijų nominalios vertės pasikeitimų, įregistravimo data Juridinių asmenų registre, akcijų klasė, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė; duomenys apie akcininkus (išskiriamos keturios grupės, atskirai detalizuojant nurodytinus duomenis užsienio subjektų atžvilgiu, aptariant atvejus, kai investicinis fondas yra įsigijęs UAB akcijų, kai juridiniam asmeniui nesuteiktas juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė); patikslinti duomenys mažosios bendrijos atžvilgiu (pvz., kai mažosios bendrijos narys yra užsienio fizinis asmuo, papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) ir kt.

– Kadangi JADIS išrašai teikiami už atlygį, papildyta, jog JADIS tvarkytojas, gavęs prašymą dėl duomenų išrašo ar dalyvių sąrašo pateikimo ir įsitikinęs, kad atlyginimas už duomenų išrašo ar dalyvių sąrašo pateikimą sumokėtas, ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo atlyginimo už duomenų išrašo ar dalyvių sąrašo pateikimą sumokėjimo išduoda išrašą ar dalyvių sąrašą.

Taip pat atlikti kiti patikslinimai, kurių dalis galioja nuo 2016-04-13, o kita dalis (susijusi su duomenų rūšių detalizavimu) įsigalios nuo 2017-01-01.