Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų padalinių viešų pranešimų skelbimo tvarka

Vyriausybė 2015 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 285 pakeitė 2010 m. liepos 21 d. nutarimą Nr. 1056 „Dėl Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo“, siekdama užtikrinti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatų, kurios siejamos su valstybės ir savivaldybių įmonių viešais pranešimais, tinkamą įgyvendinimą.

Pakeista minėto nutarimo preambulė (patikslinant nuorodas į kitus teisės aktus pagal galiojančias teisinės technikos taisykles), taip pat pakeistas nutarimu patvirtintas Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato viešų pranešimų teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui – valstybės įmonei Registrų centrui ir jų skelbimo Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ tvarką, elektroniniame leidinyje paskelbtų viešų pranešimų naudojimo ir saugojimo tvarką, kai:

  • elektroninis leidinys, kaip juridinio asmens viešų pranešimų skelbimo šaltinis, nurodytas juridinio asmens steigimo dokumentuose (nuostatuose, įstatuose ir panašiai);
  • Lietuvos įstatymuose, reglamentuojančiuose atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatyta, kad tam tikros teisinės formos juridinio asmens vieši pranešimai, kurių privalomą paskelbimą nustato Civilinis kodeksas ir šie įstatymai, skelbiami elektroniniame leidinyje;
  • viešus pranešimus teikia užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės.

Elektroninis leidinys skelbiamas Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt.

Patikslintos apraše vartojamos sąvokos: viešas pranešimastai informacija apie susijusius su juridiniu asmeniu, jo veikla ar vertybiniais popieriais įvykius, kurios viešas paskelbimas nustatytas Civiliniame kodekse, Lietuvos įstatymuose, reglamentuojančiuose atskiras juridinių asmenų teisines formas, ar juridinio asmens steigimo dokumentuose, taip pat informacija apie susijusius su užsienio juridinio asmens filialu ir atstovybe, jų veikla įvykius, kurios viešas paskelbimas nustatytas Lietuvos įstatymuose.

Nustatyta, kad vieši pranešimai teikiami ne tik prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, bet ir Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui.

Papildytas viešųjų pranešimų skirstymo į kategorijas sąrašas nauja (keturiolikta) kategorija – valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės pranešimas apie valdybos nario atranką.