Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų pakeitimai

VĮ Registrų centro direktorius 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. v-43 pakeitė ankstesnį 2014 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. v-63 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ ir patvirtino dvi naujas formas:

Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamą Duomenų apie neliečiamąjį kapitalą formą (JAR–NK) (vietoj anksčiau buvusios Duomenų apie neliečiamąjį kapitalą (JAR-NK) formos). Naujoje formoje neliečiamojo kapitalo dydis turės būti nurodomas eurais.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamo pranešimo Apie nustatytas asmens teisių ribas ar jo nušalinimą formą (JAR–PTR) (vietoj anksčiau buvusios Apie asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, teisių ribas (JAR-PTR) formos). Naujoji forma naudojama nurodant duomenis apie asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, teisių ribas; apie apribotą asmens teisę eiti juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu; apie asmens nušalinimą.

Atitinkamai netekusiais galios pripažinti ankstesnio 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. v-63 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ 1.2.41 ir 1.3.8 papunkčiai, kuriais buvo patvirtintos senosios formos.