Kada galima tvarkyti asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymo sąlygas nustato 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Šio reglamento 6 straipsnis numato, kad tvarkyti asmens duomenis įmonė gali tik esant bent vienai iš šių sąlygų:

  • Gavus duomenų subjekto sutikimą;
  • Esant sutartinei prievolei (pagal įmonės ir kliento sutartį);
  • Siekiant įvykdyti teisinę prievolę (nustatytą ES ar nacionalinės teisės aktuose);
  • Tvarkyti duomenis yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
  • Siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus;

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų įmonės arba trečiosios šalies interesų.