Keičiasi darbo laikas vidaus vandenų transporte dirbantiems asmenims

2016 m. birželio 1 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 536 pakeistas 2003 m. gegužės 14 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo“.

Be juridinės technikos korekcijų, nebegaliojančių normų išbraukimo ir kitų „kosmetinių“ pataisymų, nutarimu pakeistos nuostatos, susijusius su darbu vidaus vandenų transporte. Pakeitimai atlikti remiantis 2014 m. gruodžio 19 d. direktyva Nr. 2014/112/ES. Nustatyta, kad vidaus vandenų transporte dirbantiems asmenims ilgiausias savaitės darbo laikas naktį yra 42 valandos per 7 dienų laikotarpį. Viršijus šią darbo normą, darbo laikas kompensuojamas sutrumpinant darbo dieną arba suteikiant poilsio dieną, arba papildomai apmokant kaip už viršvalandinį darbą.

Laivui plaukiant, įgulos nariams turi būti garantuojamas mažiausiai 10 valandų poilsis per parą ir mažiausiai 84 valandų (anksčiau buvo nustatytos 77 valandos) poilsis per 7 dienų laikotarpį. Pakeitimais akcentuojama, kad laivo įgulos narių darbo grafikai turi būti iškabinti viešai, laive lengvai prieinamoje vietoje. Laivo įgulos narių dirbtas laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, kuriuose nurodomas:

  • laivo pavadinimas,
  • darbuotojo vardas ir pavardė,
  • atsakingo laivavedžio vardas ir pavardė,
  • data,
  • darbo ar poilsio diena,
  • dienos darbo ar poilsio pradžia ir pabaiga.

Dėl žiniaraštyje padarytų įrašų teisingumo atsako darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, kuris šiuos įrašus patikrina ne vėliau kaip iki kito mėnesio pabaigos. Laive darbo laiko apskaitos žiniaraščiai saugomi iki apskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pakeitimai įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.