Keitėsi buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo įmonėms skirti nurodymai

2017 m. gruodžio 15 d. FNTT direktorius priėmė įsakymą Nr. V-185, kuriuo patvirtino Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (toliau – Nurodymai). Naujai patvirtinti nurodymai keičia FNTT direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-55 patvirtintus Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (jie pripažinti netekusiais galios). Naujieji nurodymai skirti ne tik buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, bet ir tokias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims. Nurodymai įsigaliojo 2017 m. gruodžio 16 d.

Lyginant su anksčiau galiojusia tvarka, galima išskirti tokius pagrindinius Nurodymų atnaujinimus:

  1. Nurodymuose nebėra pateikiami teisės aktai, nustatantys pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones ir atsakomybę. Vietoj to Nurodymuose išvardintos pačios prevencijos priemonės.
  2. Kaip ir anksčiau, gali būti atliekamas supaprastintas arba sustiprintas kliento tapatybės nustatymas. Sustiprinto kliento tapatybės nustatymo atlikimas papildytas vienu nauju pagrindu. Sustiprintą tapatybės nustatymą reikės atlikti tuomet, kai klientas ar kliento naudos gavėjas gyvena (yra įsikūręs) didelės rizikos trečiojoje valstybėje. Didelės rizikos valstybių sąrašas nustatytas 2017 m. liepos 14 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 2016/1675 ir Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu pareiškimuose. Buhalteris, nustatydamas kliento tapatybę, turi patikrinti abu nurodytus sąrašus. Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas taip pat atliekamas tais atvejais, kai yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė. Naujieji Nurodymai nebevardija konkrečių kriterijų, lemiančių didesnę grėsmę, sprendimas paliekamas buhalterio kompetencijai. Be to, išskirta, kad sustiprintas kliento tapatybės nustatymas gali būti atliekamas ir Europos priežiūros institucijų ar Europos Komisijos nurodytais atvejais. Šie atvejai skelbiami FNTT
  3. Aiškiai įtvirtinta, kad apie įtartinas pinigines operacijas buhalteriai turi informuoti FNTT ne vėliau kaip per 3 darbo valandas.
  4. Buhalteris nuo šiol privalo pranešti FNTT apie vienkartinį kliento atsiskaitymą su buhalteriu grynaisiais pinigais, jeigu gaunama suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią užsienio valiutą (anksčiau reikėjo pranešti apie bet kokius kliento sandorius, kai grynųjų pinigų suma viršija nurodytą sumą, dabar pranešti reikės tik jeigu su pačiu buhalteriu atsiskaitoma grynaisiais pinigais didesne nei 15 000 eurų suma).
  5. Įtvirtinta pareiga buhalteriams tvarkyti du papildomus registracijos žurnalus, t. y. be įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalo, vienkartinių atsiskaitymų, kurių vertė grynaisiais pinigais viršija (arba lygi) 15 000 eurų, žurnalo (į jį nuo šiol reikės traukti tik atsiskaitymus su pačiu buhalteriu) ir klientų, su kuriais santykiai buvo nutraukti dėl vengimo teikti informaciją, žurnalo, reikės pildyti klientų, dėl kurių tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo kyla abejonių, ar kyla įtarimų, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika, registracijos žurnalą ir pranešimų FNTT dėl turto gavimo iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikloje ir turto naudojimo teroristams remti žurnalą.
  6. Naujieji Nurodymai aiškiai numato, kad buhalteris kiekvienu atveju, prieš užmegzdamas santykius su klientu ar sudarydamas sandorį, turi įsitikinti, ar kliento nėra asmenų, kuriems taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašuose: Europos Sąjungos sankcijų sąraše ir Jungtinių Tautų sankcijų sąraše. Visais atvejais reikia patikrinti abu nurodytus sąrašus.
  7. Patvirtintas savikontrolės klausimynas, leidžiantis buhalteriams pasitikrinti, ar atliko visus būtinus veiksmus.