Keitėsi Labdaros ir paramos įstatymas

2017 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-486, kuriuo pakeitė Labdaros ir paramos įstatymą Nr. I-172. Įstatymo pakeitimai įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
10 straipsnis. Paramos panaudojimas (keičiama 2 dalis)
Dar labiau ribojamas gaunamos paramos panaudojimas. Gauta parama nuo naujųjų metų negalės būti naudojama politinei reklamai finansuoti. 2. Pagal šį įstatymą kaip parama gauti šio įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti. 2. Pagal šį įstatymą kaip parama gauti šio įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.
13 straipsnis. Paramos gavėjo statusas (keičiami 5 dalies 6 punktas ir 6 dalis)
Anksčiau paramos gavėjo statusas asmeniui galėjo būti panaikintas nustačius, kad asmuo netinkamai panaudojo gautą paramą, pažeisdamas Labdaros ir paramos įstatymo reikalavimus. Vis dėlto reikalavimus paramos gavėjams gali nustatyti ne tik Labdaros ir paramos, bet ir kiti įstatymai, todėl pakeitimu buvo numatyta, kad paramos gavėjo statusas bus panaikinamas ir nustačius kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus. 5. Juridinių asmenų registro tvarkytojas arba Kultūros ministerija paramos gavėjo statusą panaikina kontrolės institucijos teikimu arba paties paramos gavėjo prašymu. Į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl juridiniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso arba Kultūros ministeriją dėl fiziniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso panaikinimo kreipiasi institucija, pagal savo kompetenciją nustačiusi, kad:

6) asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja, pažeisdamas šio įstatymo nuostatas dėl paramos paskirties ar kitų įstatymų nuostatas, reglamentuojančias paramos gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos naudojimu, ribojimus.

5. Juridinių asmenų registro tvarkytojas arba Kultūros ministerija paramos gavėjo statusą panaikina kontrolės institucijos teikimu arba paties paramos gavėjo prašymu. Į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl juridiniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso arba Kultūros ministeriją dėl fiziniam asmeniui suteikto paramos gavėjo statuso panaikinimo kreipiasi institucija, pagal savo kompetenciją nustačiusi, kad:

6) asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja, pažeisdamas šio įstatymo nuostatas dėl paramos paskirties.

Paramos gavėjo statusas juridiniam asmeniui panaikinamas, jeigu toks asmuo laiku nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. Asmeniui nepateikus nurodytų dokumentų, Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi įspėti juridinį asmenį apie pažeidimą. Paramos gavėjo statusas tokiu atveju naikinamas praėjus 2 mėnesiams po informavimo apie pažeidimą. 6. Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą:

1) kai paramos gavėjas per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, jei įstatymuose nenumatytas kitas terminas, Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą;

2) kai šį statusą turinčiam juridiniam asmeniui įregistruojamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo inicijuotas likvidavimas arba įregistruojamas jo kaip likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens statusas, taip pat kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo procedūros.

 

6. Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą, kai šį statusą turinčiam juridiniam asmeniui įregistruojamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo inicijuotas likvidavimas arba įregistruojamas jo kaip likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens statusas, taip pat kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo procedūros.