Keitėsi nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos pildymo taisyklės

2016 m. lapkričio 21 d. VMI viršininko įsakymu Nr. VA-138 buvo pakeistos Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-47 (toliau – Taisyklės). Taisyklės pakeistos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. KT24-N14/2015, kuriuo Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostata dėl neapmokestinamosios vertės taikymo (Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2011 m. gruodžio 21 d. redakcijos 7 straipsnio 6 dalis) buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai. Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2016 m. lapkričio 23 d.

VMI išskiria tokius pagrindinius pakeitimus:

  • Fizinis asmuo Deklaraciją teikia už valdomą ir (ar) jo įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą (toliau – NT). Jei sutuoktiniams NT priklauso bendrąja jungtine nuosavybės teise, laikoma, kad kiekvienas iš sutuoktinių valdo po ½ NT, jeigu kitaip nenumatyta įstatyme arba sutartyje. Šiuo atveju kiekvienas iš sutuoktinių atskirai pateikia Deklaraciją savo vardu, jei jam asmeninės, dalinės ir / ar ½ bendrąja jungtine nuosavybės teise valdomo ir / ar jo įsigyjamo apmokestinamojo NT vertė viršija nustatytus dydžius kiekvienam sutuoktiniui atskirai.
  • Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir (ar) vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausantį ir (ar) jų įsigyjamą apmokestinamąjį NT Deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir (ar) įstatyminių atstovų.
  • Jei už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį nekilnojamojo turto mokestis nebuvo deklaruotas ir nebuvo sumokėtas arba buvo deklaruotas, bet nebuvo sumokėtas, nekilnojamojo turto mokestis už visą 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuojamas, taikant individualią 1 milijono litų neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui (t. y. jeigu valdomo turto vertė nesiekia 1 mln. litų, nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia), nuosavybės teise valdančiam ir / ar įsigyjančiam NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte išvardytų paskirčių apmokestinamąjį NT (gyvenamosios, sodo, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties, žuvininkystės ar inžineriniai statiniai).
  • Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise valdančiam ir / ar jo įsigyjančiam NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte išvardytų paskirčių apmokestinamąjį NT (gyvenamosios, sodo, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties, žuvininkystės ar inžineriniai statiniai), yra taikoma individuali neapmokestinamoji 220 000 eurų vertė. Individuali vertė turi būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise.
  • Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, papildoma lengvata taikoma šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Šiuo atveju neapmokestinamoji nekilnojamojo turto vertė padidinama 30 procentų (66 000 Eur). Taigi, tokios šeimos nekilnojamojo turto mokesčio nemoka, jeigu jų turimo turto vertė neviršija 286 000 Eur. Padidinimą gali taikyti abu sutuoktiniai, be to, sutuoktiniai gali savarankiškai paskirstyti neapmokestinamosios vertės padidinimo santykį. Kiekvienas iš sutuoktinių gali pasirinkti, kokiu santykiu taikyti neapmokestinamosios vertės padidėjimą 66 000 eurų (220 000 x 30 proc.). Šiuo atveju sutuoktiniai gali:
  • šią vertę paskirstyti lygiomis dalimis, t. y. po 33 000 eurų, arba
  • vienam iš sutuoktinių yra pritaikoma visa neapmokestinamoji 66 000 eurų vertė, arba
  • kiekvienas iš sutuoktinių neapmokestinamąją vertę paskirsto savo pasirinktu santykiu.

Jei gyventojas vienas augina tris ir daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių), augina neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, jam yra taikoma visa papildoma 30 procentų neapmokestinama NT vertė. Šiuo atveju gyventojui, kuris vienas augina minėtus vaikus (-ą), nuosavybės teise priklausantis ar jo įsigyjamas NT yra apmokestinamas, jei šio turto bendra vertė viršija 286 000 eurų (220 000 x 30 proc.).

  • Pateikti patikslintą Deklaraciją už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį galima tik tuo atveju, jei prieš tai teiktoje Deklaracijoje buvo nurodyta neteisinga informacija apie patį apmokestinamąjį NT (pavyzdžiui, nurodyta per didelė / per maža apmokestinamojo NT mokestinė vertė, nurodytas apmokestinamasis NT, kuris faktiškai gyventojui arba šeimai nuosavybės teise nepriklausė, klaidingai nurodyta, kad apmokestinamąjį NT nuosavybės teise valdė visą ar dalį mokestinio laikotarpio, ir kt.).

Deklaracijos 7 laukelyje „X“ ženklu pažymimas langelis „Šeimos“ tik tais atvejais, kai Deklaracija už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį jau buvo pateikta ir yra tikslinama dėl prieš tai nurodytų atvejų. Jei deklaracija už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį nebuvo pateikta arba deklaracija buvo pateikta, bet nekilnojamojo turto mokestis nebuvo sumokėtas, teikiant Deklaraciją, langelis „Fizinis asmuo“ turi būti pažymimas.