Keitėsi pavyzdinių steigimo dokumentų formos

Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2016 m. gruodžio 15 d. priėmė net keturis susijusius įsakymus: įsakymą Nr. 4-796, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė savo 2009 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“, įsakymą Nr. 4-797, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė savo 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 4-1099 „Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“, įsakymą Nr. 4-798, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė savo 2014 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 4-760 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“, ir įsakymą Nr. 4-799, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė savo 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 4-878 „Dėl Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, Mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“. Tokiu būdu buvo pakeisti individualių įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių ir mažųjų bendrijų pavyzdiniai steigimo dokumentai. Be to, pakeitimais buvo atsisakyta steigimo pavyzdinių formų pildymo rekomendacijų. Visi įsakymai, patvirtinantys naujas formas, įsigalios 2017 m. vasario 1 d.

Viešosios įstaigos steigimo akte ir steigimo sutartyje reikės nurodyti kur kas daugiau informacijos apie steigėją. Jeigu steigėjas yra fizinis asmuo, nuo vasario 1 d. reikės nurodyti ne tik tokio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą kaip anksčiau, bet ir asmens dokumentą išdavusią valstybę. Jeigu steigėjas – juridinis asmuo, reikės nurodyti ne tik jo pavadinimą, kodą, buveinę ir atstovo vardą ir pavardę (kaip anksčiau), bet ir teisinę formą, registracijos valstybę, registracijos datą, registrą, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį asmenį, taip pat atstovo asmens kodą, asmens dokumentą išdavusią valstybę ir gyvenamosios vietos adresą. Analogišką informaciją reikės nurodyti ir apie viešosios įstaigos atstovą, vadovą ir asmenį, įstaigos vardu sudarantį darbo sutartį su įstaigos vadovu. Tokią pat informaciją reikės nurodyti ir apie uždarosios akcinės bendrovės steigėjus, atstovus, organų narius bei mažosios bendrijos steigėjus ir atstovus.