Keitėsi pensijų fondų valdymo įmonių ir asociacijų priežiūros reikalavimai

2018 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė kelis susijusius įstatymus – įstatymą Nr. XIII-1237, kuriuo keičiamas Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas Nr. VIII-1212, įstatymą Nr. XIII-1240, kuriuo keičiamas Profesinių pensijų kaupimo įstatymas Nr. X-745, ir įstatymą Nr. XIII-1238, kuriuo keičiamas Pensijų kaupimo įstatymas Nr. IX-1691. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. birželio 15 d. Pakeitimai atlikti įgyvendinant 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 1286/2014. Pensijų fondo valdymo įmonė, rengdama pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, vietoj Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 reikalavimų iki 2019 m. gruodžio 31 d. gali taikyti Kolektyvinio investavimo įstatyme (ir įgyvendinamuosiuose įstatymuose) nustatytus reikalavimus.

Pagrindiniai pakeitimai:

 1. Ankstesnės įstatymų redakcijos numatė, kad sprendimus dėl turto valdymo priimantys asmenys turi turėti tinkamą kvalifikaciją, darbo patirtį ir būti nepriekaištingos reputacijos. Naujosiose redakcijose papildomai nustatyta, kokiais kriterijais vadovaujantis vertinama tokių asmenų kvalifikacija ir darbo patirtis.
 2. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas papildytas nauju 61 Tais atvejais, kai padarytas arba galimas teisės aktų pažeidimas, apie tai specialiu, nepriklausomu ir anonimišku kanalu turi būti pranešta atsakingam asmeniui.
 3. Įstatymai papildyti nauju straipsniu, nustatančiu skundų nagrinėjimo tvarką. Įstatymai nuo šiol įpareigoja pensijų fondo valdymo įmones ir pensijų asociacijas nagrinėti pensijų fondo dalyvių skundus. Tokius skundus valdymo įmonės ir pensijų asociacijos privalės išnagrinėti per 15 darbo dienų nuo jų gavimo (terminas gali būti pratęstas, tačiau skundų nagrinėjimas jokiu būdu negali trukti ilgiau kaip 35 darbo dienas).
 4. Ankstesnė Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo redakcija nustatė, kad į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, finansines priemones ir indėlius gali būti investuota ne daugiau kaip 20 procentų grynųjų aktyvų. Pakeitimu buvo susiaurinti investavimo apribojimai. Nuo šiol ribotai (t. y. iki 20 proc. grynųjų aktyvų) investuoti bus galima ne į visas nurodytų įmonių finansines priemones ir indėlius, bet tik į nurodytų įmonių išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones.
 5. Keitėsi priežiūros institucijos teisės. Priežiūros įstaiga privalomus nurodymus galės duoti ne tik nustačiusi teisės aktų pažeidimus (ar esant pagrindui įtarti), bet ir nustačiusi valdymo įmonės arba pensijų asociacijos veiklos trūkumus, taip pat jeigu kyla grėsmė valdymo įmonės veiklos stabilumui ir patikimumui arba visuomenės, investuotojų ir (arba) pensijų kaupimo dalyvių interesams. Be to, Įstatyme aiškiai išvardyta, kokius privalomus nurodymus priežiūros įstaiga gali duoti valdymo įmonei ir pensijų asociacijai, t. y.:
  • apriboti teisę pensijų fondo sąskaita sudaryti sandorius dėl finansinių priemonių įsigijimo;
  • per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus arba veiklos trūkumus;
  • atkurti iki teisės aktų pažeidimo buvusią padėtį;
  • nutraukti pagrindinės informacijos investuotojams dokumento viešą skelbimą, jeigu jis neatitinka nustatytų reikalavimų;
  • įpareigoti valdymo įmonę teises ir pareigas, atsirandančias iš pensijų kaupimo sutarčių, perduoti kitai valdymo įmonei;
  • priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;
  • viešai atskleisti papildomą informaciją;
  • atlikti kitus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai ar veiklos trūkumai.

Priežiūros įstaiga nuo šiol turi teisę apie nustatytus pažeidimus skelbti viešai, nurodant pažeidimą padariusį asmenį, bei laikinai sustabdyti pensijų fondo valdymo įmonės akcininko balsavimo teisę.

 1. Įtvirtinta daugiau poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonės nuo šiol bus taikomos ir tais atvejais, kai verčiamasi pensijų kaupimo veikla neturint tokios teisės, nevykdomi priežiūros institucijos duoti privalomi nurodymai, pensijų fondo valdymo įmonės vadovo pareigas eina reikiamos kvalifikacijos ar darbo patirties neturintis asmuo, įmonė ar asociacija trukdo atlikti patikrinimus.
 2. Aiškiau reglamentuota laikinojo atstovo veiklai prižiūrėti padėtis. Neatidėliotinais atvejais, siekiant išvengti pensijų fondo turto nuvertėjimo ar netekimo, priežiūros įstaiga turi teisę paskirti savo laikinąjį atstovą valdymo įmonės veiklai prižiūrėti. Tokia galimybė buvo numatyta ir ankstesnėje redakcijoje, tačiau anksčiau nebuvo reglamentuota tokio atstovo padėtis. Atnaujintame Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nustatyta, kad tokiam atstovui taikomi analogiški kaip ir valdymo įmonės vadovui kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimai. Esant paskirtam laikinajam atstovui, valdymo įmonės vadovai turi gauti atstovo veiklos priežiūrai sutikimą dėl kiekvieno su valdymo įmonės veikla susijusio sprendimo.
 3. Naujai nustatytos galimos skirti baudos. Juridiniam asmeniui gali būti skiriama iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio bauda, o juridinio asmens vadovui ir kitiems fiziniams asmenims – iki 50 000 eurų dydžio bauda.