Keitėsi pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas formos pildymo taisyklės

2017 m. lapkričio 30 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-100, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 (toliau – Taisyklės). Naujoji Taisyklių redakcija įsigaliojo 2017 m. gruodžio 1 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Duomenis teikiančios įstaigos teikia bei tikslina 2016 m. ir ankstesnių metų duomenis, pateikdamos RRC910 formą tik elektroniniu būdu per EDS (ši nuostata galiojo ir ankstesnėje Taisyklių redakcijoje). 2017 m. ir vėlesnių metų duomenys turi būti teikiami naudojant XML duomenų rinkmeną.
  2. Taisyklės papildytos bendraisiais duomenų teikimo reikalavimais. Numatyta, kad kiekviena duomenis teikianti finansų įstaiga turi rinkti ir VMI pateikti tokią informaciją:
  • kiekvieno praneštino asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, gyvenamosios vietos jurisdikciją, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su juridiniu asmeniu, kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris yra pripažįstamas turintis vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio juridinio asmens pavadinimą, adresą, rezidavimo vietos valstybę narę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, gyvenamosios vietos jurisdikciją, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir gimimo datą bei vietą;
  • sąskaitos numerį;
  • duomenis teikiančios finansų įstaigos pavadinimą ir identifikacinį numerį;
  • sąskaitos likutį arba vertę metų pabaigoje (arba informaciją apie sąskaitos uždarymą);
  • paslaugos sąskaitos atveju – visą bendrą palūkanų, dividendų ir kitų pajamų sumą, kiekvienu atveju įskaitytą į sąskaitą, bei visas bendras pajamas iš finansinio turto, įskaitytas į sąskaitą;
  • indėlio sąskaitos atveju – visą bendrą palūkanų sumą, įskaitytą į sąskaitą;
  • kitos sąskaitos atveju – visą bendrą į sąskaitą įskaitytą sumą, kurios atžvilgiu finansų įstaiga yra įsipareigojęs asmuo arba skolininkas.