Keitėsi prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklės

2016 m. spalio 20 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-860 ir nauja redakcija išdėstė Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-764 (toliau – Taisyklės). Dauguma pakeitimų atlikti derinant su ES teisės aktais. Nors naujasis Sąjungos muitinės kodeksas (SMK) taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d. (SMK patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 952/2013, pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu Nr. 2015/2446, o įgyvendinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2447), atitinkamos Lietuvos institucijos vis dar keičia teisės aktus, derindamos juos su naujuoju Sąjungos muitinės kodeksu. Pakeistos Taisyklės įsigaliojo 2016 m. lapkričio 5 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Atsižvelgiant į 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusį SMK, atnaujintos Taisyklėse naudotos nuorodos į kitus teisės aktus.
  2. A, B, C, D ir E tipo sandėliai keičiami į I ir II tipo atvirus muitinės sandėlius, uždarus muitinės sandėlius ir laikino saugojimo sandėlius. Vietoj „terminalo“ sąvokos vartojama „laikino saugojimo sandėlio“ sąvoka.
  3. Vienas iš pagrindinių naujojo SMK tikslų – perkelti dokumentus į elektroninę erdvę. Atitinkamai keičiami ir susiję valstybių narių teisės aktai. Aptariamos taisyklės taip pat įtraukia nuostatas, verčiančias daugumą dokumentų teikti elektroniniu būdu. Pavyzdžiui, kai prekės laikinai saugomos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje, visi prašymai teikiami per KIPIS sistemą.
  4. Muitinės sandėlio savininkas, derindamas sandėlyje laikomų prekių apskaitos tvarką, privalo teritorinei muitinei pateikti laisvos formos prašymą, nurodydamas elektroninius prekių apskaitos registrus ir naudojamą programinę įrangą. Teritorinė muitinė, prieš priimdama sprendimą nepritarti siūlomai apskaitos tvarkai, turi raštu informuoti pareiškėją, nurodyti nesutikimo priežastis ir suteikti pareiškėjui 30 dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos savo nuomonei pareikšti. Ankstesnė redakcija numatė, kad pareiškėjas savo nuomonę gali pareikšti per 14 darbo dienų nuo teritorinės muitinės pranešimo išsiuntimo dienos.
  5. Taisyklėse naujai numatyta, kad tais atvejais, kai laisvojoje zonoje saugomos prekės, kurioms muitinio sandėliavimo ir laisvosios zonos procedūra netaikoma, jos turi būti apskaitomos atskirai nuo prekių, kurioms tokia procedūra taikoma.
  6. Įtraukta nuostata, jog prekės, gabenamos pašto siuntose, įtraukiamos į apskaitą pagal pašto siuntos numerį, o prekės, gabenamos oro transportu, – pagal manifestą (siuntos važtaraščius), suderinus su muitine.