Keitėsi Tikslinių kompensacijų įstatymas

2016 m. gruodžio 20 d. buvo priimtas įstatymas Nr. XIII-150, kuriuo keičiamas Tikslinių kompensacijų įstatymas Nr. XII-2507 (toliau – Įstatymas). Įstatymas buvo priimtas tik 2016 m. birželio 29 d. ir įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d. Pakeitimais buvo pakoreguota kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Naujieji pakeitimai įsigalios 2017 m. balandžio 1 d., taigi, laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. dienos privalo būti taikoma pirminiame įstatyme nustatyta kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka.

Tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka pagal ankstesnę redakciją (galiojančią iki 2017 m. kovo 31 d.) ir naująją redakciją (galiojančią nuo 2017 m. balandžio 1 d.):

ANKSTESNĖ REDAKCIJA NAUJA REDAKCIJA
Ankstesnėje redakcijoje numatyta, kad savivaldybės administracija sprendimą dėl tikslinės kompensacijos skyrimo privalo priimti per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo. Nauja redakcija tokio termino nenumato.
Ankstesnė redakcija numatė, kad jeigu asmens, gaunančio tikslinę kompensaciją, rūpintojas paskirtas paties asmens prašymu, rūpintojui kompensacija išmokama tik tuo atveju, jeigu pats asmuo (išmokos gavėjas) sutinka. Nauja redakcija tokios nuostatos nenumato, todėl paskirtam rūpintojui visais atvejais bus išmokama kompensacija, nepriklausomai nuo to, ar ją gaunantis asmuo aiškiai išreiškė sutikimą.
Ankstesnė redakcija nenumatė, kam išmokama kompensacija tuo metu, kai jau yra kreiptasi į teismą, tačiau procesas dar nėra pasibaigęs. Jeigu buvo kreiptasi į teismą dėl kompensaciją gaunančio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, kompensacija išmokama tam asmeniui, kuris kreipėsi į teismą. Jeigu į teismą kreipėsi prokuroras arba globos ir rūpybos institucija, išmoka mokama tam asmeniui, kuris kreipėsi į prokurorą ar instituciją.

Asmuo, kuriam išmokama kompensacija, turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

·         Yra deklaravęs gyvenamąją vietą tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo;

·         Yra slaugomo asmens artimas giminaitis;

·         Yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį;

·         Iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas).

Jeigu tikslinė kompensacija buvo permokėta ne dėl savivaldybės administracijos kaltės, ji gali būti išieškoma iš mokėtinos kompensacijos dydžio. Išieškoma suma per mėnesį negali viršyti 20 procentų asmeniui priklausančios tikslinės kompensacijos. Asmens rašytiniu prašymu išieškoma suma gali būti didesnė nei 20 procentų asmeniui priklausančios tikslinės kompensacijos. Numatyta, kad, net esant asmens prašymui, išieškoma suma per mėnesį negali viršyti 50 procentų mokėtinos tikslinės kompensacijos dydžio.