Keitėsi vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklės

2018 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos finansų ministras priėmė įsakymą Nr. 1K-320, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 (toliau – Taisyklės). Naujoji taisyklių redakcija įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 22 d.

Pagrindiniai Taisyklių pakeitimai:

  1. Taisyklės skirtos pelno siekiantiems asmenims, o ankstesnė taisyklių redakcija reglamentavo tik ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiančių asmenų darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarką. Be to, taisyklės turėtų būti naudojamos nustatant vidutinį metinį darbuotojų skaičių ne tik tuomet, kai rengiama finansinė ataskaita, bet ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą.
  2. Apskaičiuojant vidutinį metinį darbuotojų skaičių neįtraukiami darbuotojai, kurie paskutinę tam tikro mėnesio dieną yra nėštumo ar gimdymo atostogose, atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, ar atlieka privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Naujoji Taisyklių redakcija taip pat numato, kad į darbuotojų skaičių neįtraukiami asmenys, kurie yra tėvystės atostogose.
  3. Taisyklės papildytos aiškiai nustatant, kad vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas dalijant iš 12, nepriklausomai nuo to, ar juridinis asmuo veiklą vykdė visus metus.
  4. Nustatyta, kad tais atvejais, kai juridinio asmens ataskaitinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių atitinkamai imamas praėjusių ataskaitinių metų paskutinio mėnesio ir ataskaitinių metų iš eilės einančių 12 mėnesių darbuotojų skaičius.
  5. Numatyta, kad, apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, imamas paskutinę mėnesio darbo dieną buvęs darbuotojų skaičius.
  6. Apskaičiuotas vidutinis darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus.