Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų pakeitimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-141 pakeitė 2013 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, išdėstydama jį nauja redakcija. Pakeitimo tikslas – suderinti įsakymo nuostatas su nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigaliojusiais įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimais, kurie atlikti siekiant įgyvendinti ES teisės aktus bei supaprastinti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi darbo tikslu pateikimą, numatant tokio užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams ir sąlygų leidimui laikinai gyventi išduoti vertinimą vienos procedūros metu. Tuo pačiu tikslu socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2015 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-142/1V-204 netekusiu galios pripažino ir 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. A1-223/1V-310 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Nauja redakcija išdėstytu įsakymu patvirtintas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja leidimo dirbti Lietuvoje užsieniečiams išdavimo, jo galiojimo laiko pratęsimo, atsisakymo išduoti arba pratęsti jo galiojimo laiką, dublikato išdavimo, leidimo dirbti panaikinimo sąlygas ir tvarką bei darbdavio įsipareigojimus įdarbinus užsienietį. Šis Aprašas netaikomas ES valstybių narių piliečiams ir kitiems asmenims, kurie pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise. Trumpai priminsime pagrindines jo nuostatas:

– Įtvirtinta, kad leidimą dirbti užsienietis privalo įsigyti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kai:

 • jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, bet jis yra siunčiamas laikinai dirbti į Lietuvą, išskyrus nustatytus atvejus;
 • atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas;
 • atvyksta dirbti sezoninių darbų;
 • kitais atvejais, kai jis pagal įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nėra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

Leidimą dirbti užsienietis privalo įsigyti iki darbo pradžios, kai neatvyksta į Lietuvą, bet ketina dirbti pagal nuotolinio darbo sutartį, sudarytą su įmone, vykdančia veiklą Lietuvoje.

Užsienietis, ketinantis įgyvendinti teisę dirbti, dėl leidimo dirbti gavimo gali kreiptis būdamas Lietuvoje, kai:

 • tai nustatyta Lietuvos tarptautiniame susitarime dėl jaunimo mainų;
 • jis priimtas studijuoti pagal pirmosios pakopos studijų programą ar vientisųjų studijų programą ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje;
 • jo negalima grąžinti į užsienio valstybę ar išsiųsti iš Lietuvos nustatytais atvejais arba jo išsiuntimo iš Lietuvos vykdymas sustabdytas ir jis turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje;
 • jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba nelegaliu darbu, ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Leidimas dirbti išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ir jeigu nėra Lietuvos, ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje ES valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą ir ketinančio dirbti pagal darbo sutartį Lietuvoje, galinčio užimti šią laisvą darbo vietą.

Užsienietis negali dirbti pas kitą darbdavį, negu nurodyta leidime dirbti, atlikti kitų darbo funkcijų (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), išskyrus tą, kuriai išduotas leidimas dirbti (netaikoma užsieniečiams, atvykstantiems dėl jaunimo mainų).

Užsienietis vienu metu gali turėti vieną leidimą dirbti. Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama valstybės rinkliava. Šiuos dokumentus išduoda ir panaikina, leidimo dirbti galiojimo laiką pratęsia Lietuvos darbo birža. Leidimo dirbti Lietuvoje, dublikato išdavimo, leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo, leidimo dirbti panaikinimo procedūros, pradėtos iki įsakymo Nr. A1-141 įsigaliojimo (2015-03-24), baigiamos laikantis iki įsakymo Nr. A1-141 įsigaliojimo galiojusios tvarkos.

Dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo, kuomet jį reikalaujama gauti iki asmens atvykimo į Lietuvą, turi kreiptis darbdavys į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, privalo teritorinėje darbo biržoje registruoti laisvą darbo vietą, kurios skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 1 mėn. Darbdavys dokumentus dėl užsieniečio įdarbinimo gali teikti teritorinei darbo biržai per 1 mėn. pasibaigus skelbimo galiojimui.

– Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, kuris nėra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, prieš 3 mėn. teritorinei darbo biržai pateikia informaciją apie prognozuojamą užsieniečių įdarbinimo poreikį (reikalavimas netaikomas darbdaviui, kuris per artimiausius 6 mėn. planuoja įdarbinti ne daugiau kaip 5 tos pačios profesinės kvalifikacijos užsieniečius).

Apraše išsamiai apibūdinami dokumentai, kuriuos darbdavys turi pateikti esant įvairioms įdarbinimo situacijoms.

Dėl leidimo dirbti išdavimo užsieniečiui, jam esant Lietuvoje, gali kreiptis darbdavys arba užsienietis į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta arba jaunimo mainų atveju – kurios teritorijoje yra darbdavio buveinės arba veiklos vykdymo vieta. Plačiau apie pateiktinus dokumentus šiais atvejais galite rasti apraše.

Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 m., įvertinus Lietuvos darbo rinkos poreikius. Leidimo dirbti galiojimo laikas, įskaitant jo galiojimo laiko pratęsimą, visais atvejais negali būti ilgesnis nei 2 m. Minėtini šie ypatumai:

 • Užsieniečiui, atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvą, leidimas dirbti išduodamas laikotarpiui, kuris numatytas sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytoje tarp įmonės ir užsienio valstybės įmonės, siunčiančios darbuotoją, tačiau ne ilgiau kaip 2 m. Tuo laikotarpiu darbuotojas turi turėti galiojančią darbo sutartį siunčiančioje įmonėje. Užsienietis į Lietuvą vėl gali būti atsiųstas laikinai dirbti praėjus ne mažiau kaip 3 mėn. nuo išduoto leidimo dirbti galiojimo laiko pabaigos.
 • Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti sezoninių darbų, leidimas dirbti išduodamas iki 6 mėn. per 1 m., skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvą dienos.
 • Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas, taip pat užsieniečiui, studijuojančiam Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, leidimas dirbti išduodamas 1 m.
 • Užsieniečiui, kurio negalima išsiųsti iš Lietuvos arba jo išsiuntimo vykdymas yra sustabdytas, užsieniečiui, kuris yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka, leidimas dirbti išduodamas 1 m. leidimo laikinai gyventi laikotarpiu.

Darbdavys ar užsienietis, praradęs leidimą dirbti, dėl leidimo dirbti dublikato išdavimo turi kreiptis į Lietuvos darbo biržą ir pateikti motyvuotą prašymą. Leidimo dirbti dublikatas išduodamas per 5 d. nuo prašymo pateikimo dienos.

Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos gyventojo.