Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

2020 m. liepos 30 d. įsigalios Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 108, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas.

Pakeitimais bus įgyvendinta 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (išsamiau susipažinti galite, paspaudę šią nuorodą).

Išplėstas Lietuvos darbo teisės taikymas užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojui laikinai komandiruojamam dirbti Lietuvoje (toliau – komandiruojamas užsienietis).

Papildomai įtrauktos normos, nustatančios:

  • darbuotojų apgyvendinimo, kai jį ne nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems darbuotojams užtikrina darbdavys, sąlygas;
  • darbuotojų, vykstančių į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvoje, patirtų papildomų sąnaudų (transporto, kelionės ir kitų išlaidų) kompensavimą, taip pat komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų) kompensavimą.

Papildomai nustatyta, kad jeigu pagal valstybės, kurios teisė taikytina komandiruojamo darbuotojo darbo santykiams, darbo teisės normas dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išmokos nėra atskirti nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų, laikoma, kad darbuotojui išmokėti dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išmokos yra skirti su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti.

Kai faktinė komandiruotės trukmė viršija 12 mėn., komandiruojamam darbuotojui, neatsižvelgiant į teisę, taikytiną darbo santykiams, taikomos visos darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų normos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų.

Jeigu užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui motyvuotą pranešimą dėl laikotarpio pratęsimo, kol faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėn., šis laikotarpis pratęsiamas, tačiau neviršijant 18 mėn. faktinės komandiruotės trukmės.

Jei užsienietis komandiruojamas dirbti Lietuvoje kaip laikinas darbuotojas, neatsižvelgiant į faktinę komandiruotės trukmę, taikomos šio DK 75 str. nuostatos, užtikrinančios nediskriminavimo principo taikymą laikinajam darbuotojui. Laikinojo darbo naudotojas informuoja laikinojo įdarbinimo įmonę apie jo taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį tiek, kiek toms sąlygoms taikomas DK 75 str.

Jei užsieniečio numatyta komandiruotė laikinai dirbti Lietuvoje ir jei laikinasis darbuotojas siuntimo dirbti laikinojo darbo naudotojui metu, komandiruojamas laikinai dirbti laikinojo darbo naudotojo naudai ne Lietuvoje, laikoma, kad laikinojo įdarbinimo įmonė šį darbuotoją komandiravo į kitos valstybės teritoriją. Apie laikinojo darbuotojo darbą kitos valstybės teritorijoje laikinojo darbo naudotojas privalo informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę iki numatyto darbo kitos valstybės teritorijoje pradžios.

Jeigu valstybės, kurios teisė taikytina darbo santykiams, darbo teisės normos komandiruojamam užsieniečiui darbuotojui numato palankesnes darbo sąlygas negu darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nuostatos, taikomos valstybės, kurios teisė taikytina darbo sutarčiai ar darbo santykiams, darbo teisės normos.

Kai komandiruotas darbuotojas pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, skaičiuojama faktine komandiruotės trukme laikoma bendra atitinkamų atskirų komandiruotų darbuotojų komandiruotės laikotarpių trukmė.

Kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais, kai užsieniečio laikina komandiruotė numatyta Lietuvoje, netaikomi DK 108 str. 2 d. 3 p. (darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis), 8 p. (darbuotojų apgyvendinimo, kai jį ne nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems darbuotojams užtikrina darbdavys, sąlygas) ir 9 p. (darbuotojų, vykstančių į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvoje, patirtų papildomų sąnaudų kompensavimą, taip pat komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį papildomų sąnaudų kompensavimą), 4 (kai faktinė komandiruotės trukmė viršija 12 mėn., taikomos visos darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų normos) ir 5 dalys (jei užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys pateikia VDI teritoriniam skyriui motyvuotą pranešimą dėl laikotarpio pratęsimo, kol faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėn., šis laikotarpis pratęsiamas, tačiau neviršijant 18 mėn. faktinės komandiruotės trukmės) bei 12 d.  nuostata dėl faktinės komandiruotės trukmės skaičiavimo, kai komandiruotas darbuotojas pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju.

Laikinai komandiruojamiems į Lietuvą užsieniečiams kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais, taikomos darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų  normos, nustatančios minimalųjį darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis.

Susipažinti su teisės aktu galite, paspaudę šią nuorodą.