Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas.

Svarbiausi pakeitimai:

Darbo sutarties sudarymas  

Naujai nustatyta, kad darbuotojui parinkti į vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų pareigas, taip pat tokias pareigas, kurias eiti gali asmenys, turintys tam tikrų gebėjimų arba kuriems keliami ypatingi intelekto, fiziniai, sveikatos ar kiti reikalavimai, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas, asmuo gali būti priimtas pagal terminuotą darbo sutartį iki į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas darbuotojas, bet ne ilgiau kaip 1 metų laikotarpiui (DK 41 str. 4 d. papildymas).

Darbo sutarties vykdymas (nuotolinis darbas)

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad jei darbdavys neįrodo, jog dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 visos darbo laiko normos (DK 52 str. 2 d. papildymas). Šiuo metu analogiška taisyklė taikoma, pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 3 m., ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m. Be to, šiuo metu dirbti nuotoliniu būdu skiriama šalių susitarimu.

Darbo sutarties pasibaigimas

Terminuota darbo sutartis (šiuo metu terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui) gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų (DK 55 str. 1 d. pakeitimas).

Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų (taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje pačioje darbo vietovėje) (šiuo metu galioja nuostata, kai darbuotojai vieni augina vaikus (įvaikius) iki 14 metų) (DK 57 str. 3 d. 2 p. pakeitimas).

Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš 1 mėn., o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 m., – prieš 2 sav. Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad šie įspėjimo terminai trigubinami ir nėščioms darbuotojoms (DK 57 str. 7 d. pakeitimas), t. y. darbo sutartis nutraukiama įspėjus nėščią darbuotoją prieš 3 mėn., o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 m., – prieš 6 sav.

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra, darbuotojui išmokama dvigubai didesnė išeitinė išmoka nei šiuo metu: 2 mėn. jo VDU dydžio išeitinė išmoka (jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 m., – 1 mėn. jo VDU dydžio išeitinė išmoka) (DK 60 str. 3 d. pakeitimas).

Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai gali būti nutraukta, kai teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys (DK 61 str. 1 d. pakeitimas).

Naujausiu DK 61 str. 3 d. pakeitimu nustatyta, kad su darbuotojais, auginančiais vaiką iki 3 m., draudžiama nutraukti darbo sutartį, jeigu nėra darbuotojo kaltės, tik šiais atvejais (galiojo ir anksčiau, bet sumažintas atvejų skaičius): 1) darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla; 2) darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal šio straipsnio 5 dalyje numatytą rezultatų gerinimo planą; 3) darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę.

Įsigaliojus DK 61 str. 3 d. pakeitimui, bus leidžiama atleisti aukščiau paminėtus darbuotojus: 1) kai nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju; 2) teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys. Šiuo metu yra draudžiama atleisti šiais teisiniais pagrindais.

Laikinojo darbo sutartys

Laikinojo darbo sutarties šalis, kaip darbdavė, gali būti tik nustatytus kriterijus atitinkanti laikinojo įdarbinimo įmonė, kuri įrašyta į Valstybinės darbo inspekcijos sudaromą ir jos interneto svetainėje skelbiamą laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą (DK 72 str. 2 d. pakeitimas). Anksčiau tokių kriterijų nebuvo. Darbdavio atitiktį kriterijams nustato, jį įrašo į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą ir išbraukia iš jo Valstybinė darbo inspekcija (DK 721 str. 5 d. papildymas).

Kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė (naujas DK 721 str.): nėra sustabdyta ar apribota jos vykdoma veikla; nėra iškelta bankroto byla, ji nėra likviduojama, nepriimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; ji turi ne daugiau nei 1 baudą už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ir nustatytus užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus per paskutinius 1 m. ir įvykdė visus įpareigojimus (jeigu tokie buvo nustatyti); ji neturi neatidėtų įsiskolinimų valstybės biudžetui ar VSDF biudžetui, kurie nesumokėti per vieną mėnesį nuo dienos, kurią paaiškėjo laikinojo įdarbinimo įmonės įsiskolinimai valstybės biudžetui ar VSDF biudžetui, taip pat neturi darbo užmokesčio įsiskolinimų darbuotojams.

Papildomai numatyti kriterijai laikinojo įdarbinimo įmonės vadovui ar kitam atsakingam asmeniui: per paskutinius 1 m. nebuvo paskirta administracinė nuobauda už nelegalų darbą, buvo paskirta ne daugiau nei 1 administracinė nuobauda už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus, buvo paskirtos ne daugiau negu 2 administracinės nuobaudos už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos pažeidimus.

Papildomai nustatyti kriterijai laikinojo įdarbinimo įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui: nėra pripažinti kaltais, padarę tokius nusikaltimus kaip darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas, prekyba žmonėmis, išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms, naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo; nėra pripažinti kaltais, padarę tokius baudžiamuosius nusižengimus kaip darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas, išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms, naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, jei nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję 3 metai.

Pameistrystės darbo sutartis

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad jei darbdavys turi iki 10 darbuotojų, jis gali sudaryti vieną pameistrystės darbo sutartį (DK 83 str. 3 d. papildymas). Suteikta teisė įdarbinti pagal pameistrystės sutartį vieną darbuotoją mažoms įmonėms, kurios, įdarbinusios pameistrį, pažeistų bendrąjį reikalavimą, kuris numato, kad pameistrystės sutartys negali viršyti 1/10 visų įmonėje galiojančių darbo sutarčių skaičiaus. 

Projektinio darbo sutartis

Pakeitimu nustatyta, kad galima sudaryti projektinio darbo sutartį ilgesniam terminui nei 2 metai. Darbo terminas siejamas šiuo atveju su projekto trukme ir negali būti ilgesnis nei 5 metai (DK 89 str. 3 d. 1 p. ir 3 p. pakeitimai).

Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai

Pakeitimu nustatyta, kad jeigu darbo santykiai su juridinio asmens vadovu truko ilgiau kaip 2 m. ir jis atšaukiamas (šiuo metu galioja nuostata, kai atšaukiamas prieš darbo sutarties termino pabaigą), juridinio asmens vadovui išmokama 1 mėn. jo VDU dydžio išeitinė išmoka, išskyrus atvejus, kai jo atšaukimą lėmė jo kalti veiksmai (DK 104 str. 2 d. pakeitimas). Ko gero, šį pakeitimą nulėmė tai, jog praktikoje dažniausiai sudaromos neterminuotos darbo sutartys.

Darbo santykių ypatumai mažose įmonėse

Pakeitimu nustatyta, kad darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis kaip 10 darbuotojų, privalo pranešti apie darbo pamainų grafikus ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki jų įsigaliojimo (DK 110 str. 4 p. pakeitimas). Šis pakeitimas – tai klaidos ištaisymas, nes DK 115 str. 2 d. šią taisyklę įtvirtino prieš keletą metų. Anksčiau privalėdavo darbdaviai pranešti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Mažoms įmonėms (mažiau kaip 10 darbuotojų) ši taisyklė netaikoma, nes šie darbdaviai privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, nebent su darbuotoju susitariama dėl kitokių pranešimo terminų

Poilsio laikas

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas, kai prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę (DK 128 str. 5 d. 4 p. pakeitimas).

Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 5 darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Tokios atostogos suteikiamos informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų (DK 135 str. 2 d. pakeitimas). Tai redakcinio pobūdžio pakeitimas, nes šiuo metu taikoma nuostata – ne anksčiau kaip prieš 20 darbo dienų.

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas, kai darbuotojas pateikia sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga (tai naujas teisinis pagrindas, nustatytas DK 137 str. 1 d. 4 p.).

Darbo užmokestis

Nauju pakeitimu detalizuotas darbo užmokesčio nustatymas darbo sutartyje: be darbo užmokesčio per mėnesį (mėnesio alga), papildomai nustatytas darbo užmokestis už darbo valandą (valandinis atlygis) (DK 140 str. 1 d. pakeitimas). Pakeitimas formalus, nes praktikoje darbo sutartyje buvo nustatomas ir valandinis atlygis.

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad darbuotojams, kurių darbas atliekamas lauko sąlygomis, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 % bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos (DK 144 str. 8 d. pakeitimas). Šiuo metu DK numatytas kompensavimas tik darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Tiesa, už darbą lauko sąlygomis galima skirti kompensaciją, aiškinant plečiamai sąvoką „kilnojamojo pobūdžio darbas“. Paminėtina, kad naujajame DK sąvokos „darbas, atliekamas lauko sąlygomis“ buvo atsisakyta, bet po 3 metų pertraukos vėl bus grąžinta. Kitas pakeitimas redakcinio pobūdžio: žodis „nemokamos“ pakeistas į „neapmokamos“.

Naujausiu pakeitimu nustatyta, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti per laikotarpį, kuris trumpesnis nei 1 mėn., netesybų dydį sudaro darbuotojo VDU suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui (DK 147 str. 2 d. pakeitimas). Šis patikslinimas leidžia taikyti dienų proporciją, nes retais atvejais uždelsimo laikas yra lygus 1 mėn. ar keliems mėnesiams.

Darbo taryba

Papildomu punktu nustatyta, kad narystė darbo taryboje pasibaigia, kai darbuotojas, kuris buvo darbo tarybos narys, tampa darbdavio atstovu ar darbdaviu (DK 172 str. 2 d. 7 p. papildymas).

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.