Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 8, 10, 22, 24, 25, 37, 44, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

Priimtas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – UĮ) Nr. XII-2470 1, 8, 10, 22, 24, 25, 37, 44, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas.

  • UĮ 44 str. 5 d. 1 p. pakeitimu (įsigalioja nuo 2020-05-08) patikslinta, kad savarankiško užimtumo rėmimo atveju nelaikytini įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos panaikinimu tie atvejai, kai darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią atsilaisvinusią darbo vietą nepriimamas nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis Užimtumo tarnybos siunčiamas asmuo.
  • UĮ 44 str. 5 d. 2 p. pakeistas (įsigalioja nuo 2020-05-08), pakeičiant sąvoką „neatvyksta į darbą administracijos leidimu“ į „nemokamų atostogų“ (Neatvykimas į darbą administracijai leidus buvo numatytas prieš tai galiojusiame Darbo kodekso 143 str. 2 d. 2 p. (neteko galios 2017-07-01) ir neįėjo į darbo laiką. Neliko galimybės pasinaudoti šia nuostata). Tai panaikinimas darbo vietos laikomas, kai įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, išskyrus, kai prastova tęsiasi dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino ar įdarbintas asmuo neatvyksta į darbą ilgiau kaip 120 d. iš eilės dėl jam suteiktų nemokamų atostogų, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais daugiau kaip 2 mėn. iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.
  • Pakeistas UĮ 44 str. 5 d. 4 p. (įsigalioja nuo 2020-07-01), išplėstas sąrašas avejų, kurie nelaikytini įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos panaikinimu, pradėjus savo verslą sau įsteigtoje darbo vietoje ir ilgiau kaip 120 d. iš eilės arba daugiau kaip 140 d. per pastaruosius 12 mėn. nevykdant veiklos: darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas iki 25% darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas 30–40% darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, vyresnis kaip 50 m. ar iki 29 metų bedarbis, pradėjęs savo verslą sau įsteigtoje darbo vietoje, ilgiau kaip 120 d. iš eilės arba daugiau kaip 140 d. per pastaruosius 12 mėn. nevykdo veiklos, išskyrus atvejus, kai bedarbis, pradėjęs savo verslą sau įsteigtoje darbo vietoje, informuoja Užimtumo tarnybą, kad ilgiau kaip 120 d. iš eilės arba daugiau kaip 140 d. per pastaruosius 12 mėn. nevykdys veiklos dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir (arba) atostogų vaikui prižiūrėti arba privalomosios pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo, nurodydamas veiklos nevykdymo laikotarpį. Įsteigtos darbo vietos išlaikymo ne mažiau kaip 36 mėn. laikotarpis šiame punkte nurodytais atvejais pratęsiamas tiek, kiek trunka veiklos nevykdymo laikotarpis.
  • Pakeistas 44 str. 7 d. 5 p. (įsigalioja nuo 2020-06-01): savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą ar ją pritaikant buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo dienos, naudos gavėju nurodydamas Užimtumo tarnybą, ir pateikti jai draudimą įrodančius dokumentus. Įvestas pakeitimas, kad pratęsus įsteigtos darbo vietos išlaikymo laikotarpio pabaigą (UĮ 44 str. 5 d. 4 p), būtina savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą ne trumpiau kaip iki pratęsto įsteigtos darbo vietos išlaikymo laikotarpio pabaigos.
  • Pakeistas 44 str. 8 d. (įsigalioja nuo 2020-06-01): Anksčiau galiojo nuostata, kad subsidijos gavėjas per 36 mėn. laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be Užimtumo tarnybos sutikimo neturi teisės laisvai disponuoti subsidijuotu turtu, suvaržyti teises į tą turtą, keisti įdarbinto asmens darbo vietą, darbo funkcijas, numatyti ne visą darbo laiką (išskyrus išimtis, kai asmenys dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę). Tai pakeitimu nustatyta, kad tie patys apribojimai galioja ir pratęsus įsteigtos darbo vietos išlaikymo laikotarpio pabaigą (UĮ 44 str. 5 d. 4 p).
  • Pakeistas 47 str. 3 d. 1 p (įsigalioja nuo 2020-06-01): Papildytas sąrašas dar vienu atveju, kai subsidija darbo vietai steigti mokama, pirmą kartą steigiant darbo vietą sau: vyresni kaip 50 m. bedarbiai (kiti 3 atvejai: darbingo amžiaus bedarbiai neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc., 30–40 proc darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis bei bedarbiai iki 29 m.).

Susipažinti su įstatymo pakeitimais galite, paspaudę šią nuorodą.