Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija KIT717

VMI viršininkas 2015 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-5/VA-1 patvirtino Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisykles ir Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formą ir jos priedo KIT717F formą, galiojančią nuo 2016 m. sausio 1 d. ir taikomą deklaruojant 2016 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 sausio 1 d. įvestas mokestis už sąvartynuose šalinamas atliekas, kilo būtinybė parengti su šio mokesčio deklaravimu ir mokėjimu susijusias taisykles.

Taigi VMI patvirtintose taisyklėse nustatyta, kad KIT717 forma ir jos priedas KIT717F turi būti pateikiami per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba gali būti pateikti bet kuriai AVMI, arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui. Deklaraciją teikia sąvartyno operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis atliekų šalinimo sąvartyne veiklą (eksploatuojantis sąvartyną). Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), t. y. filialo (-ų) ir (ar) atstovybės (-ių), duomenis, pateikdamas tinkamai užpildytą KIT717 formą ir jos priedą KIT717F. Mokesčio mokėtojas teikia deklaraciją tik tuo atveju, jei sąvartyne šalino atliekas mokestiniu laikotarpiu.

Deklaracija gali būti tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Mokesčio mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys. Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, naudojama KIT717 forma, galiojanti deklaracijos teikimo ar tikslinimo momentu.

KIT717 formoje visais atvejais privaloma pateikti duomenis apie sąvartynuose šalinamas atliekas masės vienetais (tonomis), kilogramo tikslumu. Detalesni deklaracijos pildymo paaiškinimai pateikiami taisyklėse.

Primintina, kad mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju mokesčio mokėtojas paskutinio mokestinio laikotarpio deklaraciją AVMI pateikia ir mokestį sumoka iki mokesčio mokėtojo veiklos pabaigos.