Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų KIT708 ir KIT709 pildymo pakeitimai

Aplinkos ministras ir VMI viršininkas, atsižvelgdami į Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytus naujus mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminus bei atliktus kitus pakeitimus, 2016 m. sausio 29 d. kolegialiu įsakymu Nr. D1-63/VA-12 pakeitė ankstesnį bendrą 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. D1-614/VA-99 ir juo patvirtintus:

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formą ir jos papildomo lapo KIT708P formą (forma išdėstyta nauja redakcija) bei šios formos užpildymo ir pateikimo taisykles;

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos užpildymo taisykles.

Abejose pakeistose taisyklėse nustatyta, kad užpildytos KIT708 ir KIT709 formos pateikiamos ir mokestis sumokamas per Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytus terminus, atsisakant konkretaus terminų įvardijimo (anksčiau buvo per kalendorinį mėnesį, einantį po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos arba pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, vasario 1 d., o naujasis terminas – iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 d.). Taip pat patikslinti deklaracijų pateikimo būdai, pateikiant nuorodas į bendrąją deklaracijų pateikimo tvarką nustatančius teisės aktus.

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos užpildymo ir pateikimo taisyklėse taip pat patikslintos KIT708 formos deklaracijos laukelių pildymo taisyklės, susijusios su mokesčiu už gintaro išteklius ir už sunaudotą paviršinį vandenį suskystintų gamtinių dujų importo terminale. Primintina, jog 2015 m. gruodžio 8 d. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimais Nr. XII-2148 padidintas mokesčio tarifas už išgaunamą gintarą ir nustatytas mokesčio tarifas už paviršinį vandenį, naudojamą suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veikloje, taip pat pakeista tarifų indeksavimo bazė ir perskaičiuoti įstatymo prieduose nustatyti tarifai taikant Vartotojų kainų indeksą (VKI) (plačiau apie šiuos pakeitimus galite rasti čia). Taigi KIT708 formos pildymo taisyklėse įtvirtinta, kad:

  • 9 laukelyje nurodomas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Kai mokesčio mokėtojas deklaraciją privalo pateikti nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, rašomas prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, išskyrus, kai deklaruojamas 2016 m. I ketvirčio mokestis, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, tuomet įrašomas indeksavimo koeficientas, lygus 1;
  • Deklaruojant 2016 m. ir metų laikotarpių mokesčius už gintaro išteklius, vietoj gamtos išteklių rūšies kodo 03 turi būti įrašomas vienas iš GI rūšių kodų 14 (gintaras iki 40 mm) arba 15 (gintaras daugiau nei 40 mm), atitinkantis įstatyme nustatytą išgautų gintaro išteklių frakcijos dydį. Deklaruojant 2016 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokesčius už sunaudotą paviršinį vandenį suskystintų gamtinių dujų importo terminale, vietoj GI rūšies kodo 42 turi būti įrašomas kodas 51.

Pakeitimai taikomi nuo 2016 m. sausio 1 d.