Mokesčių administravimo įstatymo komentaro, aktualaus 2016 m., papildymas

VMI informavo apie atnaujintą Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 104¹ str. ,,Mokestinės prievolės nustatymas mokėtojui nepateikus deklaracijos1 d. komentaro pakeitimus, atsižvelgiant į šios įstatymo nuostatos redakciją, įsigaliojusią nuo 2016-01-01 (pagal pakeitimus, atliktus 2015-06-25 įstatymu Nr. XII-1897). Minėtoje MAĮ straipsnio dalyje įtvirtinta, kad mokesčių administratorius, siekdamas užtikrinti, kad būtų įvykdyta nedeklaruota mokestinė prievolė, centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka turi teisę savo sprendimu nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia atitinkamo mokesčio deklaracijos. Mokestinės prievolės dydis nustatomas pagal ankstesnių mokesčių mokėtojo pateiktų to mokesčio deklaracijų duomenis ir (arba) kitą mokesčių administratoriui šio ir kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka šio mokesčių mokėtojo ir trečiųjų asmenų pateiktą informaciją. Atnaujintame komentare VMI papildomai paaiškino, jog mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę nustato (apskaičiuoja), užpildydamas Mokestinės prievolės apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva formą FR1119, patvirtintą VMI viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VA-1. Vietoj ankstesniojo aiškinimo, jog mokestinė prievolė nustatoma pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to paties mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis, paaiškinta, kad prievolė nustatoma pagal mokesčių mokėtojo pateiktų ankstesnių to mokesčio deklaracijų duomenis ir (arba) kitą mokesčių administratoriui šio mokesčių mokėtojo ir trečiųjų asmenų pateiktą informaciją. Mokesčių administratorius mokestinės prievolės apskaičiavimą gali pagrįsti tik ta informacija ir duomenimis, kurie mokesčių administratoriui paties mokesčių mokėtojo ir / arba trečiųjų asmenų buvo pateikti MAĮ ir kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka. Atnaujintas pavyzdinės situacijos aprašymas, jame vartojant naująją valiutą eurą ir nurodant aktualius laikotarpius. Taip pat pateiktas papildomas pavyzdys, aktualus nuomos atvejui: UAB su fiziniu asmeniu 2013 m. sudarė komercinės paskirties patalpų nuomos sutartį ir šias, fiziniam asmeniui priklausančias, patalpas išsinuomojo neterminuotam laikotarpiui. Minėtą sutartį šalys įregistravo VĮ Registrų centre. UAB ignoravo mokesčių administratoriaus raginimus atlikti mokestines prievoles, susijusias su nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimu už šias išsinuomotas patalpas. Todėl mokesčių administratorius, atsižvelgęs į VĮ Registrų centro mokesčių administratoriui pateiktus sandorio duomenis, savo iniciatyva apskaičiavo nekilnojamojo turto mokestinę prievolę už 2013 m.

Taip pat atlikti kiti daugiau techninio pobūdžio patikslinimai (pvz., patikslintos nuorodos į kitus teisės aktus).

Plačiau COUNT LINE seminare