Mokesčių administravimo įstatymo komentaro papildymas apie finansinių sąskaitų duomenų mainus

VMI raštu Nr. RM-8019 informavo apie parengtą Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 611 str. ,,Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, kaupimas ir pateikimas“ apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame pateikiami naujojo MAĮ straipsnio paaiškinimai, atsižvelgiant į MAĮ pakeitimus. Šis straipsnis nustato, jog prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, taip pat kiti subjektai, jeigu jie apibrėžti kaip duomenis teikiančios finansų įstaigos ES teisės aktuose, taip pat Lietuvos tarptautinėse sutartyse ar susitarimuose dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų, privalo kaupti ir mokesčių administratoriui pateikti užsienio valstybių asmenų sąskaitų informaciją, naudojamą tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams pagal minėtuosius teisės aktus įgyvendinti.

VMI paaiškina, jog prievolės finansų rinkos dalyviams nustatomos atsižvelgiant į 2014 m. gruodžio 9 d. ES Tarybos direktyvą 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais, bei 2014 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtą visuotinį finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais automatinių mainų standartą. Automatiniai informacijos mainai vyks bendradarbiavimo tarp mokesčių administracijų pagrindu, t. y. duomenis teikiančios finansų įstaigos kasmet teiks duomenis mokesčių administratoriui apie užsieniečių sąskaitas, o mokesčių administratorius automatiškai keisis informacija su kitomis jurisdikcijomis. Aktualūs nacionaliniai teisės aktai:

  • duomenis kaupiančių ir teikiančių subjektų kategorijos, kauptinų duomenų sąrašas ir kitos su duomenų kaupimu, pateikimu ir mainais susijusios procedūros nustatytos 2015 m. rugsėjo 23 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1017;
  • duomenis privalančių teikti finansų įstaigų kriterijai, informacija apie praneštiną sąskaitą bei išsamaus patikrinimo procedūros, taikomos finansinėms sąskaitoms, nustatytos VMI viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 patvirtintose Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklėse.

Finansų įstaigoms šie teisės aktai taikomi nuo 2016 m., o pirmasis informacijos teikimas už 2016 m. įvyks iki 2017 m. liepos l d. Finansų rinkos dalyviai (Lietuvoje veikiantys bankai, kredito unijos, gyvybės draudimo įmonės, finansų maklerio įmonės, investicinės bendrovės), taip pat kiti kaip duomenis teikiančios finansų įstaigos apibrėžti subjektai teiks VMI mokesčių tikslais informaciją apie užsienio valstybių rezidentų finansines sąskaitas.