Mokestinius patikrinimus galės atlikti visos apskričių VMI

VMI viršininkas 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. VA-3 pakeitė 2012 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. VA-33 „Dėl apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų nuostatų patvirtinimo“, kuriuo yra patvirtinta dešimties apskričių VMI (AVMI) nuostatai. Pakeisti buvo penkių mažesniųjų AVMI nuostatai: Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos. Nuo šiol visos šios penkios AVMI, spręsdamos joms iškeltus uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka tokias funkcijas:

Susijusias su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu: analizuoja, ar atskirų mokesčių mokėtojų grupių mokesčio deklaracijos pateiktos laiku, taip pat mokestinių prievolių įvykdymo būklę, vertina rizikingų ūkio šakų veiklą vykdančius mokesčių mokėtojus, atrenka mokestinių prievolių nevykdančius mokesčių mokėtojus, esant būtinybei, vykdo ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus (mokestinius patikrinimus (anksčiau buvo nustatyta, jog gali dalyvauti ar atlikti tik operatyvius patikrinimus), mokestinius tyrimus), skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą.

Susijusias su tikslinių mokesčių mokėtojų grupių aptarnavimu: analizuoja, sistemina, kaupia informaciją apie mokestinių prievolių įvykdymo būklę, vykdo mokestinių pažeidimų prevenciją, nuolatinę stebėseną, esant poreikiui, vykdo ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus (mokestinius patikrinimus (anksčiau buvo nustatyta, jog gali dalyvauti ar atlikti tik operatyvius patikrinimus), mokestinius tyrimus), atlieka kitas mokesčių administravimo funkcijas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad operatyvūs patikrinimai yra tik viena iš mokestinių patikrinimų rūšių, kurios metu mokesčių administratorius atlieka tik tikslinius ribotus veiksmus. Mokestiniai patikrinimai yra skirstomi į tris rūšis:

  • kompleksinius patikrinimus – tai mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimas, kuris apima visų mokėtojo mokamų mokesčių, administruojamų VMI, per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą;
  • teminius patikrinimus – tai mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimas, kuris apima mokėtojo mokamo tam tikro mokesčio (mokesčių), administruojamo (administruojamų) VMI, per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą;
  • operatyvius patikrinimus – tai įstatymuose bei poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų atskirų mokėtojų pareigų apskaitos, mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, registravimosi mokėtoju ir kitose srityse vykdymo patikrinimas.

Taigi atliktais pakeitimais, kurie įsigaliojo nuo 2015-01-14, buvo išplėstas minėtų AVMI vykdomų kontrolės procedūrų sąrašas, jį papildant griežčiausiomis procedūromis. Tačiau minėtas procedūras šios AVMI pareigūnai galės atlikti (ar dalyvauti atliekant) tik esant būtinybei ir tik atsižvelgiant į nurodytų sričių apimtį (pvz., tikslinių mokesčių mokėtojų grupių atžvilgiu ir pan.).

Kitų penkių AVMI (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) funkcijų sąraše visuomet buvo įtvirtinta galimybė atlikti įvairaus pobūdžio mokestinius patikrinimus ir mokestinius tyrimus. Po įvykusio VMI funkcijų centralizavimo kontrolės procedūrų vykdymas buvo sutelktas būtent penkių didžiųjų AVMI rankose (jose atitinkamai buvo įkurti Kontrolės departamentai).

Primintina, kad mokestiniai tyrimai, kuriuos visuomet galėjo atlikti ir atlikdavo visos dešimt AVMI, nuo mokestinių patikrinimų skiriasi tuo, jog pirmieji yra švelnios kontrolės procedūros, skirtos neatitikimams ir netikslumams ištaisyti. Mokestinis tyrimas – tai mokesčių administratoriaus atliekama mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti pateiktų mokesčių deklaracijų, muitinės deklaracijų, dokumentų bei kitos apie mokesčių mokėtoją turimos informacijos analizę, mokesčių mokėtojų vizitavimą, jų veiklos kontrolę, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje. Mokestinio tyrimo metu mokesčių administratorius tik pasiūlo mokėtojui ištaisyti tam tikras neatitiktis mokesčių įstatymų reikalavimams, tačiau sankcijos mokėtojui nėra skiriamos. Baudų pagal Mokesčių administravimo įstatymą mokėtojas gali sulaukti tik VMI atliekant kompleksinį arba teminį mokestinį patikrinimą ir papildomai priskaičiavus mokėtinų mokesčių. Mokestinis patikrinimas (išskyrus operatyvius patikrinimus) už atitinkamą laikotarpį gali būti atliekamas tik vieną kartą (yra išimčių, tačiau jos griežtai reguliuojamos), be to, jo trukmė ir periodiškumas yra ribojami įstatymu. O mokestinių tyrimų vykdymas yra laisvesnis – VMI gali tirti tą patį mokestį, tą patį laikotarpį tiek kartų ir tai daryti tokiu dažnumu, kiek tai yra reikalinga mokesčių administravimo funkcijų vykdymui, be to, įstatymas neriboja ir šios procedūros atlikimo trukmės.

Išsamiau apie šių kontrolės procedūrų ypatumus galite rasti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2012 m. kovo 7 d. pasitarime patvirtinto Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo II dalyje.