Nauja Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos versija

VMI viršininkas 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. VA-7 pakeitė 2004 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. VA-101 ,,Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir nauja redakcija išdėstė juo patvirtintą Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formą (versija 02) ir Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisykles. Šis įsakymas įsigalios nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir bus taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį nuo 2015 m. gegužės 1 d. išmokėtų ir / ar gautų dividendų bei nuo fiziniams asmenims išmokėto paskirstyto pelno, apmokestinamo pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 401 str. VMI atkreipė dėmesį į šiuos pagrindinius pakeitimus:

FR0640 formos 02 versijoje fiziniams asmenims iš neapmokestinto pelno paskirstytos ir išmokėtos pelno (jo dalies) sumos (apmokestinamos pagal PMĮ 401 str.) bei nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis įrašomi šios formos IV dalyje (deklaracijos FR0640 formoje (versija 01) šios sumos deklaruojamos I dalies 2 eilutėje (13–16 laukeliuose) kartu su kitomis Lietuvos vienetams ir / ar nuolatinėms buveinėms išmokėtomis paskirstyto pelno sumomis, jų neišskiriant kaip atskiro apmokestinimo objekto);

pertvarkyta deklaracijos FR0640 (versija 02) formos I dalis, įvedant dividendų rūšies kodus, pagal kuriuos deklaruojami Lietuvos vienetams ir / ar nuolatinėms buveinėms išmokėti dividendai, taip pat užsienio vienetams išmokėti dividendai, nurodomi deklaracijos FR0640U priede, ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis. Dividendų, įskaitant kitą paskirstytą pelną, kodai yra:

  • 1dividendai už finansinius metus;
  • 2dividendai už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį;
  • 3įstatinio kapitalo mažinimo lėšos;
  • 4kitos paskirstyto pelno sumos.

Primintina, kad dar visai neseniai VMI viršininko 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. VA-177 buvo pakeistos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės, jose nuorodas į litus pakeičiant nuorodomis į eurus.