Nauja garantų įsipareigojimų teikimo muitinei tvarka

2016 m. spalio 20 d. priimtas naujas teisės aktas – Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklės, patvirtintos muitinės generalinio direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1B-859 (toliau – Taisyklės). Visos Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos pastaruoju metu stengiasi skaitmenizuoti visus gaunamus ir siunčiamus dokumentus. Ne išimtis ir Muitinės departamentas. Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS) jau kuris laikas pildoma naujomis funkcijomis. Priimtos Taisyklės taip pat papildo sistemą, į ją perkeldamos garantijas, t. y. tiek garanto pateikiami dokumentai, tiek muitinės siunčiami priminimai ir nurodymai bus teikiami per MDAS (konkrečiai – per Verslininko sąsają). Taisyklės įsigaliojo 2016 m. spalio 21 d.

Taisyklėmis patvirtinta, kad garantas, norėdamas vykdyti savo įsipareigojimus elektroniniu būdu, turi pateikti muitinei Prašymą dėl garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo ir su muitine sudaryti Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei sutartį.

Prašyme turi būti nurodyta: garanto pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys, EORI kodas (muitinė suteikia EORI kodą ekonominės veiklos vykdytojui, registruodama jį muitinės tikslais), garanto atstovo, kuris paskirtas administratoriumi, duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys), šiam asmeniui išduoto sertifikato kodas (SHA-1 algoritmas). Muitinės departamentas tokį prašymą išnagrinėja per 3 darbo dienas. Jeigu pateikta informacija atitinka visus reikalavimus, muitinės departamentas parengia Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei sutartį ir teikia ją pasirašyti garantui ir muitinės generaliniam direktoriui. Jeigu pateikta informacija visų reikalavimų neatitinka, muitinės departamentas išsiunčia pranešimą garantui, nurodydamas neatitikimus. Tokiu atveju garantui leidžiama per 30 dienų pareikšti savo nuomonę. Muitinės departamento sprendimas nesudaryti sutarties priimamas tik praėjus 30 dienų terminui ir atsižvelgiant į garanto nuomonę.

Sudarius sutartį garanto duomenys ir sertifikatas registruojami sistemoje. Kiekvienas registruotas garanto atstovas, teikdamas garanto įsipareigojimus, privalo naudoti autentifikavimo priemones, kurios jį identifikuoja kaip garanto įgaliotą atstovą. Asmuo, paskirtas administratoriumi, papildomai turi teisę atlikti tokius veiksmus: tvarkyti garanto atstovų prieigą prie sąsajos, registruoti garanto atstovus, keisti jų duomenis, naikinti garanto atstovų registraciją, užtikrinti atstovų autentifikavimą.