Nauja Mokestinės prievolės apskaičiavimo VMI iniciatyva forma

VMI viršininkas 2015 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. VA-26 pakeitė 2013 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo“, jį išdėstydamas nauja redakcija. Šiuo įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Mokestinės prievolės apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva FR1119 forma (vietoj anksčiau buvusios Sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119) bei jos užpildymo taisyklės.

Naujosios Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklės nustato mokestinės prievolės mokesčių mokėtojui apskaičiavimo mokesčių administratoriaus iniciatyva sąlygas ir tvarką. Įtvirtinta, kada taisyklių nuostatos netaikomos:

  • likviduojamiems ir bankrutuojantiems mokesčių mokėtojams,
  • mokesčių mokėtojų mokamiems mokesčiams, nuo kurių deklaracijų pateikimo mokesčių mokėtojai yra atleisti, išskyrus, kai VMI gauna informaciją apie išnykusias aplinkybes, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo atleistas nuo deklaracijų pateikimo.

Mokesčių administratorius savo iniciatyva gali nuspręsti nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę, jeigu mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos.

Pagrindinės taisyklės nesikeitė: mokestinę prievolę VMI nustato pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to paties mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis. Mokesčių mokėtojui patikslinus deklaracijos duomenis, kuriais remiantis buvo nustatyta mokestinė prievolė, mokesčių administratorius nustatytos mokestinės prievolės netikslina.

Apie nustatytą mokestinę prievolę mokesčių administratorius mokesčių mokėtoją informuoja įteikdamas jam parengtą formą FR1119. Taisyklėse išsamiai paaiškinta, kaip turi būti užpildoma ši atnaujinta forma. Vienas parengtas formos egzempliorius per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį įteikiamas mokesčių mokėtojui bendra tvarka. Paaiškėjus, kad formos rengimo metu mokesčių mokėtojas neatitiko mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva sąlygų (pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas mokesčio, dėl kurio buvo parengta ir patvirtinta FR1119 forma, deklaraciją buvo pateikęs, mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka neprivalėjo teikti mokesčio deklaracijos) arba forma buvo parengta dėl klaidos, mokesčių administratorius privalo ją panaikinti, įteikdamas mokesčių mokėtojui laisvos formos pranešimą ir nurodydamas panaikinimo priežastis. Apie panaikinimą mokesčių mokėtojas taip pat informuojamas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį (tačiau nedetalizuojama, kokį).

Primintina, kad, mokesčių mokėtojui pavėluotai pateikus deklaraciją, teisė išieškoti joje nurodytą mokestį ir su juo susijusius delspinigius (jei apskaičiuotoji mokesčio suma yra didesnė už mokesčių administratoriaus užpildytoje FR1119 formoje nustatytą prievolės sumą) atsiranda kitą dieną po minėtos deklaracijos pateikimo.

Atnaujintoje FR1119 formoje konkretizuota jos apskundimo tvarka – mokesčių mokėtojas turi teisę šį apskaičiavimą skųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo šio apskaičiavimo įteikimo dienos. Taip pat formoje užsimenama, kad išsamesnę informaciją apie mokestinės prievolės apskaičiavimą teikia Mokesčių informacijos centras telefono numeriu 1882, +370 5 255 3190 (skambinant iš užsienio) arba 8 700 55 882.

Naujieji dokumentai galioja nuo 2015-04-08.