Nauja Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos versija

VMI viršininkas 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. VA-10 pakeitė ankstesniu 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-40 patvirtintą Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formą ir ją išdėstė nauja redakcija (02 versija), pakeitė ir šios formos užpildymo taisykles (taip pat jas išdėstydamas nauja redakcija). Deklaruojant 2015 ir vėlesnių metų nekilnojamojo turto mokestį (NTM), taip pat deklaruojant ar tikslinant 2014 ar ankstesnių metų NTM, naudojama KIT711 formos 02 versija. Juridiniai asmenys, iki šio įsakymo įsigaliojimo deklaravę 2015 m. NTM, pateikdami KIT711 formos 01 versiją, ir nurodę informaciją apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą, ir (arba) juridiniai asmenys, privalantys mokėti avansinį NTM 2016 m., privalo pateikti patikslintą 2015 m. KIT711 formos 02 versiją.

Atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus (plačiau apie juos galite rasti čia), kuriais nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyta nauja avansinio NTM apskaičiavimo ir deklaravimo tvarka, taisyklėse įtvirtinta:

– juridiniai asmenys, kuriems kalendorinių metų sausio 1 d. priklauso nuosavas ir (arba) įsigyjamas nekilnojamasis turtas (NT), teikdami deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, kartu turi deklaruoti ir einamojo mokestinio laikotarpio pirmų 9 mėn. avansinius NTM. Todėl juridiniai asmenys, teikdami deklaraciją už 2015 m., kartu turės deklaruoti ir 2016 m. pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius NTM;

– juridiniai asmenys už jiems kalendorinių metų sausio 1 d. nuosavybės teise priklausantį ir (arba) įsigyjamą apmokestinamąjį NT, už kurį turi būti mokami avansiniai NTM, turi užpildyti KIT711 versiją 02 ir jos naują A priedąAvansinis nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“. Avansiniai NTM sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 d., birželio 15 d. ir rugsėjo 15 d. Jeigu metinė NTM suma už kalendorinių metų sausio 1 d. juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausantį ir (arba) įsigyjamą NT, už kurį turi būti mokamas NTM, neviršija 500 eurų, avansinių NTM mokėti neprivaloma. Jeigu savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita atleidžia juridinį asmenį nuo mokesčio mokėjimo, KIT711A priedas neteikiamas ir mokestis nemokamas. Jeigu savivaldybės taryba tik sumažina mokestį, tai KIT711A priedas teikiamas bendra tvarka ir avansinis NT turi būti mokamas.

VMI raštu Nr. RM-1531 atkreipė dėmesį, jog juridiniai asmenys, kurie kalendorinių metų sausio 1 d. turi nuosavo ir (arba) įsigyjamo NT, už 2016 m. mokestinį laikotarpį mokėdami avansinius mokesčius turi vadovautis nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis naujomis mokestinėmis vertėmis, jei turtas vertinamas masiniu būdu. Tačiau, jei einamaisiais kalendoriniais metais NT mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą NT gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią NT mokestinę vertę;

KIT711 versijos 02 F priedasInformacija apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtąpapildytas F8 laukeliu, kuriame juridiniai asmenys, iš fizinio asmens nuomos, panaudos ar kitais pagrindais perėmę NT ar jo dalį, turi nurodyti šio NT unikalų numerį iš NT registro. Unikalus objekto numeris nurodomas tik 12 arba 16 skaitmenų, t. y. be skirtukų. Pvz., objektas, kurio numeris 3210-4567-9809:1230, įrašomas taip: 3210456798091230. Kai yra perimti keli NT objektai – kiekvienam objektui užpildoma atskira eilutė.

VMI atkreipė dėmesį, jog juridiniai asmenys, iki šių pakeitimų įsigaliojimo deklaravę 2015 m. mokestinio laikotarpio NTM, pateikdami KIT711 01 versiją, ir nurodę informaciją apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą NT, ir (arba) juridiniai asmenys, privalantys mokėti avansinį NTM 2016 m., privalo pateikti patikslintą 2015 m. mokestinio laikotarpio KIT711 02 versiją, kurioje turi deklaruoti iš fizinio asmens perimto NT unikalų numerį ir (arba) apskaičiuotas avansinio mokesčio sumas už 2016 m. mokestinį laikotarpį.

VMI raštu Nr. RM-1243 plačiau paaiškino dėl NT, vertinamo masiniu būdu, mokestinių verčių nustatymo: nuo 2016 m. sausio 1 d. juridiniai ir fiziniai asmenys NTM už NT, vertinamą masiniu būdu, apskaičiuoja pagal VĮ Registrų centro nustatytas naujas mokestines vertes. Tačiau tie mokesčių mokėtojai, kurių netenkina VĮ Registrų centro naujai nustatyta mokestinė vertė, turi teisę teikti prašymą su NT individualaus vertinimo ataskaita per 3 mėn. nuo mokestinio laikotarpio pradžios (iki kovo 31 d.), kad NT verte būtų laikoma vertė, nustatyta atlikus to turto individualų vertinimą.

NTM pagal naujas mokestines vertes už NT, vertinamą masiniu būdu, už 2016 m. mokestinį laikotarpį turės būti apskaičiuotas ir sumokėtas iki 2017 m. vasario 15 d.

Finansų ministro patvirtinta viso Lietuvos NT mokestinė vertė, kurią masiniu vertinimu nustatė VĮ Registrų centras, siekia 42,73 mlrd. eurų. Ši suma yra 6,5 proc. didesnė už 2011 m. fiksuotą mokestinę vertę (masinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas 5 m.). Vienas žymiausių mokestinės vertės pokyčių fiksuotas Vilniuje, kur bendra mokestinė statinių ir patalpų vertė siekia 17,9 mlrd. eurų (palyginti su 2011 m., ji augo 21 proc.). Apmokestinamo nekilnojamojo turto Kaune vidutinė rinkos vertė šių metų pradžioje siekia 4,7 mlrd. eurų ir yra 12 proc. mažesnė už nustatytąją 2011 m. Naująją mokestinę vertę pagal unikalų objekto numerį neatlygintinai galima pasitikrinti Registrų centro interneto svetainėje bei interaktyviame žemėlapyje REGIA, nekilnojamojo turto verčių ir apleistų žemės plotų sluoksnyje.

VMI taip pat informavo, jog per 2015 m. daugiau nei 33 tūkst. juridinių asmenų pateikė NTM deklaracijas už 2014 m., kuriose deklaravo beveik 302,7 mln. Lt (87,7 mln. eurų) mokesčio, o 12 tūkst. gyventojų deklaravo 6,5 mln. Lt (apie 1,9 mln. eurų) mokesčio.

NTM tarifas, kurį nustato kiekviena savivaldybė atskirai, gali kisti nuo 0,3 proc. iki 3 proc. NT mokestinės vertės, be to, savivaldybės savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio arba jį sumažinti. Mokant NTM, šalia įmokos kodo 1001 nereikia nurodyti ROIK kodo (šis kodas būtinas tik mokant administracines baudas).