Nauja redakcija išdėstytos Mokestinės nepriemokos ar baudų mokėjimo atidėjimo taisyklės

Atsižvelgdamas į naujai priimtą Administracinių nusižengimų kodeksą, keičiantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Lietuvos Respublikos finansų ministras savo 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1K-293 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisykles (toliau – Taisyklės). Naujoji Taisyklių redakcija įsigalios ir turės būti taikoma nuo 2017 m. sausio 1 d.

Taisyklėse plačiai vartota sąvoka „administracinis teisės pažeidimas“ keičiama į sąvoką „administracinis nusižengimas“.

Taip pat, išdėstant baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą, nuo 2017 m. sausio 1 d. turės būti vadovaujamasi Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsniu (iki tol vadovaujamasi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 straipsniu), kuriuo baudos išdėstymo tvarka, palyginti su ankstesniąja, iš dalies keičiama. Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas aiškiai įtvirtina pareigą asmeniui, prašančiam išdėstyti baudos mokėjimą, kartu su prašymu pateikti įrodymus, kurie pagrįstų prašyme nurodytas aplinkybes. Aiškiai įtvirtinama, kad kartu su sprendimu skirti baudą teismas arba administracinę bylą neteismine tvarka nagrinėjanti institucija gali priimti ir sprendimą dėl paskirtos baudos išdėstymo (anksčiau tokia teisė buvo nustatyta tik baudą skiriančiam organui ar pareigūnui).

Įtvirtintas naujas draudimas išdėstyti paskirtos baudos mokėjimą asmeniui, kuris vengė atlikti dėl to paties administracinio nusižengimo jam paskirtus viešuosius darbus. Šie Administracinių nusižengimų kodekse numatyti pakeitimai galioja tik baudoms, paskirtoms už administracinį nusižengimą ir tik išdėstant (ne atidedant) tokios baudos mokėjimą.

Pagal senąją Taisyklių redakciją sprendimas atidėti ar išdėstyti mokestinę nepriemoką ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą galėjo būti priimtas tik atsižvelgiant į mokėtojo finansinę būklę ir tik nustačius, kad nedelsiant sumokėjus nepriemoką ar paskirtą baudą asmens būklė taptų kritinė ir kiltų reali neatsiskaitymo su kitais kreditoriais grėsmė. Naujojoje Taisyklių redakcijoje liko tik reikalavimas pagal centrinio mokesčių administratoriaus nustatytas rekomendacijas įvertinti asmens finansinę būklę.

Nauja redakcija išdėstytos taisyklės keičia prašymo atidėti ar išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą turinį. Atsiranda reikalavimas prašyme nurodyti prašomą taikyti mokėjimo būdą (prašoma atidėti mokėjimą ar jį išdėstyti) ir aiškiau išskiriamas reikalavimas pridėti pagrindžiančius dokumentus. Naujai priimtomis taisyklėmis praplėstas sąrašas asmenų, kurie kartu su prašymu turi pateikti užpildytą centrinio mokesčių administratoriaus sudarytą anketą. Iki 2017 m. sausio 1 d. tai turi daryti individualios įmonės savininkai, ūkinės bendrijos nariai, ūkininkai ir fiziniai asmenys, o nuo naujųjų metų tokią anketą privalės pildyti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Naujojoje Taisyklių redakcijoje pakeistos pateiktų prašymų nagrinėjimą nustatančios nuostatos. Įvedamas reikalavimas mokesčių administratoriui per 10 darbo dienų peržiūrėti gautą prašymą ir, esant poreikiui, nurodyti prašymą teikiančiam asmeniui per 30 dienų patikslinti pateiktą prašymą ar pridėti papildomus dokumentus. Prašymas laikomas pateiktu nuo paskutinės patikslintos informacijos pateikimo mokesčių administratoriui dienos ir, kaip ir anksčiau, turi būti išnagrinėtas per 30 dienų nuo pateikimo.