Naujas Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A1-370 pakeitė Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą ankstesniu 2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-169, aprašą išdėstydamas nauja redakcija. Aprašas taikomas tuo atveju, kai kitos valstybės darbdavys siunčia darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip 30 dienų terminui arba dirbti statybos darbus, numatytus Statybos įstatyme. Pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. liepos 27 d.

Pagrindiniai naujos redakcijos pokyčiai:

  • Pakeičiamos sąvokos (pavyzdžiui, vietoj „darbas keliems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančiose įmonėse“ vartojama sąvoka „darbas keliems fiziniams ar juridiniams asmenims“).
  • Nustatomi nauji pranešimo Valstybinei darbo inspekcijai apie komandiruojamą darbuotoją terminai. Kitos valstybės darbdavys, siunčiantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo pateikti nustatytos formos pranešimą tam Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijoje komandiruojamas darbuotojas atliks savo darbo funkcijas. Toks pranešimas pagal naują redakciją privalo būti pateiktas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios (pagal ankstesnę redakciją pranešimas turėjo būti pateiktas ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios). Nauja Aprašo redakcija taip pat panaikino anksčiau galiojusią išimtį, kuri leido ypatingais atvejais Valstybinei darbo inspekcijai apie komandiruojamą darbuotoją pranešti pirmąją komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje dieną.
  • Nauja Aprašo redakcija sukonkretino pranešimo apie pasikeitusias aplinkybes ir komandiruoto darbuotojo atsisakymą pateikimo terminus. Šiuo metu, pasikeitus komandiruotės sąlygoms, darbdavys privalo per vieną darbo dieną pateikti atitinkamam Valstybinės darbo inspekcijos skyriui patikslintą prašymą, nurodydamas pasikeitusias sąlygas (pagal ankstesnę redakciją tokį prašymą darbdavys turėjo pateikti nedelsdamas). Tais atvejais, kai komandiruotės atsisakoma, darbdavys įpareigotas per vieną darbo dieną laisva forma raštu informuoti atitinkamą Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių (ankstesnė redakcija numatė reikalavimą apie komandiruotės atsisakymą informuoti nedelsiant ir nereikalavo to padaryti raštu).
  • Nežymiai pakeista pranešimo apie komandiruotą darbuotoją forma (Aprašo priedas). Pagal naują redakciją užsienio valstybės darbdavys papildomai privalo paskirti darbdavio atstovą ryšiams su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija palaikyti bei prašyme nurodyti tokio asmens kontaktinius duomenis. Taip pat nuo šiol prašyme privaloma nurodyti ne tik komandiruotės pradžią, bet ir pabaigą.