Naujas Valstybinės darbo inspekcijos Reikalavime pašalinti pažeidimus duotų nurodymų kontrolės aprašas

Valstybinis darbo inspektorius 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. EV-107 pakeitė Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą ankstesniu 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-457. Naujasis aprašas įsigalios nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Aprašas nustato Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) reikalavimų pašalinti darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus ar atskirų šių reikalavimų nurodymų įvykdymo terminų tikslinimo, vykdymo kontrolės ir pripažinimo negaliojančiu tvarką.

Patikslinti Reikalavimo R1 ir kitų VDI dokumentų perdavimo darbdaviui būdai, įtvirtinant, kad:

Apie Reikalavimo R1 ar jo atskirų nurodymų įvykdymą darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo praneša raštu Reikalavime R1 nurodytais nurodymų įgyvendinimo terminais, siųsdamas pranešimą apie Reikalavimo R1 ar jo atskirų nurodymų įvykdymą. Šis pranešimas siunčiamas adresu, nurodytu Reikalavime R1, paštu, elektroniniu paštu (skanuota pranešimo kopija), faksu, pristatant raštą į VDI arba pateikiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymo informacinė sistema) į VDI oficialiąją elektroninę dėžutę (elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba skenuota pranešimo kopija).

VDI inspektorius, įvertinęs darbdavio prašyme pateiktus motyvus ir priėmęs sprendimą prašymą patenkinti, ne vėliau kaip per 5 d. d. parengia oficialų atsakymą / raštą, asmeniškai pasirašo ir įteikia darbdaviui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku, arba pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiunčia per E. pristatymo sistemą į oficialiąją ūkio subjekto elektroninio pristatymo dėžutę.

Patikslinta, kad VDI inspektoriai, vykdydami planinius ir neplaninius patikrinimus, atlieka ūkio subjektams prieš tai duotų nurodymų pašalinti teisės aktų pažeidimus ir kontroliniuose klausimynuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę bei užpildo teminę ataskaitąReikalavimo R1 kontrolės ir rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas“ (pateiktą aprašo priede – tai nauja forma). VDI inspektoriams, pakartotinai atliekant ūkio subjekto patikrinimą ir nustačius tuos pačius kaip ir pirminio ūkio subjekto patikrinimo metu teisės aktų pažeidimus, dėl kurių subjektas jau buvo konsultuotas įrašant rekomendacijas kontroliniame klausimyne ar jam buvo nurodyta juos pašalinti, nustatyta tvarka taikomos administracinio poveikio priemonės ūkio subjekto vadovui (darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų klausimais – gali būti ir įgaliotam asmeniui).

Papildytas Reikalavimo R1 (arba jame pateiktų atskirų nurodymų) pripažinimo negaliojančiu pagrindų sąrašas šia aplinkybe: randamas darbdavys, bet nebeliko darbo vietų, kuriose buvo nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos ir / ar darbo teisės aktų pažeidimai, jos yra panaikintos ar ūkio subjekto veikla sustabdyta arba panaikintas padalinys.

Atsisakyta nuostatų, kurios nustatė vidinę VDI dokumentų registravimo tvarką (atitinkamai aprašas sutrumpėjo – jį sudaro nebe 25, o 22 p.), atlikti kitų nuostatų patikslinimai, kai kuriose iš jų atsisakant konkretesnių terminų įvardijimo. Be to, įtvirtinta, kad asmenys, nevykdantys VDI pareigūnų teisėtų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nustatyta tvarka, t. y. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas pakeistas naujuoju ANK, kuris turėjo įsigalioti nuo 2016-04-01, tačiau jo įsigaliojimas nukeltas iki 2017-01-01. Vis dėlto šio VDI įsakymo nuostatos įsigalios nuo 2016-05-01, taigi ANK dar daugiau nei pusmetį negalės būti taikomas.