Nauji atvejai, kai VMI galės pareikalauti laidavimo ar garantijos

Vyriausybė 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1460 pakeitė 2004 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“ ir juo patvirtintą Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašą, siekdama užtikrinti mokestinių prievolių įvykdymą ir neteisėtos veiklos prevenciją bei pasirengti euro įvedimui.

VMI nustato atvejus, kai mokesčių mokėtojai, siekdami išvengti mokestinių prievolių, pradeda pirkimo–pardavimo sandorių seką tarp iš anksto susitarusių nuslėpti mokėtinus mokesčius asmenų („karuselinio“ sukčiavimo schema). Tokių sandorių, kurie atliekami tiek Lietuvoje, tiek kitose ES valstybėse narėse, pasekmė – nesumokėti mokesčiai (PVM) nė vienoje ES valstybėje. Mokesčių administratoriams ir finansinius nusikaltimus tiriančioms institucijoms nustačius piktnaudžiaujančius mokesčių mokėtojus, jie nutraukia veiklą, atsakingi asmenys slapstosi, steigia arba įsigyja naujas įmones, o mokestinių nepriemokų išieškojimas tampa neefektyvus. Atsižvelgiant į tai, nustatyti papildomi atvejai, kai mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti laidavimo arba garantijos dokumentų. Taip pat, siekiant pasiruošti euro įvedimui, piniginės sumos išreikštos eurais. Taigi apraše nustatyta, jog mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti mokesčio mokėtojo mokestines prievoles, jeigu šios nebus vykdomos nustatytais terminais, šiais atvejais:

– asmuo nėra pateikęs visų privalomų deklaracijų ar apyskaitų ir (arba) turi 1500 eurų (vietoj 5000 litų, aritmetiškai perskaičiavus tai sudarytų 1448,1 euro, taigi įtvirtinta palankesnė ir patogesnė naudoti suma) sumą viršijančią atitinkamo mokesčio mokestinę nepriemoką (išskyrus atvejus, kai mokėjimas atidėtas);

– nustatyta, kad fiktyvius sandorius sudariusių (dalyvavusių) asmenų atžvilgiu vertinami jų veiksmai, atlikti per paskutinius 3 praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus nuo einamųjų metų sausio 1 d.;

papildyta naujais pagrindais:

  • įsigyjami ir (arba) tiekiami energiniai produktai;
  • importuojamos prekės, kurios neapmokestinamos importo PVM, arba importuojamos akcizais apmokestinamos prekės, už kurias nustatytais atvejais neatsiranda prievolė mokėti akcizus;
  • įskaitomas importo PVM (pagal PVM 94 str.);
  • atliekamų mokesčių mokėtojo kontrolės procedūrų metu yra nustatomi mokesčių įstatymų pažeidimų, dėl kurių mokesčių mokėtojui būtų priskaičiuotos
  • papildomos mokesčių ir su jais susijusios sumos, požymiai.

Nebeliko šių atvejų:

  • nedeklaravo mokesčių ir (arba) turi 5 tūkstančių litų sumą viršijančią atitinkamo mokesčio mokestinę nepriemoką;
  • buvo išregistruoti iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva PVM įstatymo nustatytais pagrindais arba buvo pradėta jų išregistravimo procedūra.

Dauguma nustatytais atvejais laidavimo arba garantijos dokumento bus pareikalaujama, tik jeigu yra nustatytos aplinkybės, pagal VMI patvirtintus rizikos vertinimo kriterijus keliančios pagrįstą riziką dėl mokesčių mokėtojo galimo netinkamo mokestinių prievolių vykdymo arba dalyvavimo sandoriuose siekiant išvengti mokestinių prievolių. Taigi laidavimo arba garantijos dokumentus privalės pateikti išimtinai rizikingi mokesčių mokėtojai.

Nuostata, kuria įtvirtinta perskaičiuota suma eurais, įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d., o kitos nuostatos įsigalios nuo 2015 m. gegužės 1 d.