Nauji Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos nuostatai

Audito ir apskaitos tarnyba, Turto vertinimo priežiūros tarnyba ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos sujungimo būdu nuo 2016-01-01 yra reorganizuojami į naują biudžetinę įstaigąAudito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą, ir jai pereina visos minėtų biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos. Konsolidavus ūkio subjektų priežiūrą šiose srityse atliekančių institucijų veiklą, dėl sutrumpėjusių administracinių procedūrų, panaikintų institucijų susirašinėjimo sąnaudų, galimybės išvengti pakartotinių to paties ūkio subjekto patikrinimų sumažės administracinė našta, taip pat bus optimizuotos įstaigų informacinės sistemos, taupomos administracinės sąnaudos.

Finansų ministras dar šių metų vasarą buvo patvirtinęs naujosios įstaigos nuostatus, tačiau 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-344 patvirtino naujus Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, atitinkamai netekusiu galios pripažindamas ankstesnį 2015 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 1K-230 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ ir juo patvirtintus ankstesnius nuostatus.

Naujuose nuostatuose patikslintas įstaigos pavadinimasAudito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Papildytas teisės aktų, kuriais vadovaujantis parengti nuostatai, sąrašas, paminint ir Valstybės tarnybos įstatymą.

Patikslinta, kad tarnybos veiklos tikslai – įgyvendinti valstybės politiką nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, – srityje, siekiant, kad, laikantis bankrutuojančių ar bankrutavusių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyros principo arba sudarant sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems veiklos, išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, būtų užtikrintas bankroto arba restruktūrizavimo procesų efektyvumas.

Nustatyta, kad tarnybos direktorių 4 m. kadencijai Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, skatina, skiria drausmines nuobaudas ir pašalpas, taip pat priedus ir priemokas, nustato jų dydį, suteikia atostogas ir siunčia į komandiruotes finansų ministras.

Tarnybos direktorius, be kitų funkcijų, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų tarnybos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas, taip pat priedus ir priemokas, nustato jų dydį, suteikia atostogas ir siunčia į komandiruotes, užtikrina, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka teikiamos veiklos ir kitos ataskaitos būtų teisingos.

Tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Finansų ministerija teisės aktų nustatyta tvarka.