Naujos Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės

Vyriausiasis valstybinio darbo inspektorius, siekdamas gerinti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) veiklos kokybę, 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. EV-3 patvirtino naujas Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisykles. Taisyklės tapo detalesnės, jose atskirai reglamentuojama fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų, skundų, gautos informacijos ir individualių paklausimų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo VDI ypatumai.

Prašymų nagrinėjimas: prašymasasmens kreipimasis į VDI, nesusijęs su pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų pažeidimu, prašant priimti individualų administracinį aktą, išduoti dokumentą, patvirtinantį juridinį faktą, ar atlikti kitus administracinius veiksmus; išdėstant asmens norą, pageidavimą, nuostatą tam tikru klausimu; pranešant apie VDI veiklos trūkumus, teikiant pasiūlymus ką nors pagerinti. Visi prašymai, gauti tiesiogiai iš asmens ar persiųsti kitų institucijų, atsiųsti paštu, faksu, perduoti pasitikėjimo telefonu, elektroniniu būdu, VDI gavimo dieną registruojami Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje (DSS IS) (išskyrus nustatytų reikalavimų neatitinkančius prašymus, kurie neregistruojami). Prašymo priėmimo faktas asmens pageidavimu patvirtinamas pažyma, įteikiama arba per 2 d. d. išsiunčiama elektroniniu paštu.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal VDI kompetenciją. Prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per 1 m. kreipiasi į VDI tuo pačiu klausimu, kurį VDI jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmusi darbo ginčus nagrinėjanti institucija, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Jei VDI gaunamas užsienio kalba be vertimo į lietuvių kalbą pateiktas prašymas, dėl tokio prašymo nagrinėjimo kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius (jo įgaliotas asmuo).

Asmenų prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 d. d. nuo prašymo užregistravimo VDI dienos (terminas gali būti pratęstas dar iki 20 d. d.). Kai prašyme pateikti klausimai susiję su darbuotojų sauga ir sveikata ar esant nurodytoms kitoms svarbioms aplinkybėms, kurias išspręsti būtina skubiai, toks prašymas nagrinėjamas skubos tvarka per 5 d. d.

Skundų ir pranešimų nagrinėjimas: pranešimas – asmens kreipimasis į VDI, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti, ar informacija dėl viešojo intereso visuomenės informavimo priemonėse, valstybės ir / ar savivaldos institucijų, darbuotojams atstovaujančių organizacijų, fizinių asmenų pateikta informacija apie pažeistas darbuotojų teises; skundas – kreipimasis į VDI nurodant, kad yra pažeistos besikreipiančio asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašant juos apginti. VDI, įvertinusi VDI duomenų bazėje turimą ir / ar gautą informaciją apie skundžiamą ūkio subjektą, taip pat jo rizikingumą bei kilus pagrįstiems įtarimams dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams, priima sprendimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo skundžiamame ūkio subjekte. Jei skundžiamą ūkio subjektą jau numatyta tikrinti planine tvarka arba yra poreikis atlikti neplaninį patikrinimą skundžiamame ūkio subjekte dėl kitų priežasčių, prašymas tiriamas išvykstant į skundžiamą ūkio subjektą kito planinio ar neplaninio šio subjekto patikrinimo metu.

Supaprastinta tvarka nagrinėjami šie skundai ir pranešimai:

  • kuriuose nurodyti klausimai sudaro darbo ginčo dalyką arba kai skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu nustatomi darbo ginčo požymiai;
  • kuriuose nurodytus klausimus galima patikrinti neišvykstant į įmonę ir šie klausimai nėra tiesiogiai susiję su darbuotojų sauga ir sveikata, o kyla iš darbo teisinių santykių.

Nustatęs, kad turimos medžiagos (pridėtų prie gauto skundo ar pranešimo dokumentų, šalių žodinių ar / ir rašytinių paaiškinimų, gautų elektroniniu paštu, faksu ir kitokiais būdais) pakanka skundo ar pranešimo visapusiškam išnagrinėjimui, VDI valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl tyrimo, neatlikdamas inspektavimo įmonėje. Tokiu atveju skundo ir / ar pranešimo nagrinėjimo terminas yra 20 d. d. ir negali būti pratęsiamas.

Pranešimai ir skundai dėl VDI valstybės tarnautojo veiksmų / neveikimo ar priimtų administracinių sprendimų nagrinėjami (tiriami) vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Draudžiama gautą pranešimą, skundą skirti nagrinėti VDI valstybės tarnautojui, kurio veiksmai ar sprendimai skundžiami. Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 d. d. nuo jos pradžios (terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 d. d.).

VDI valstybės tarnautojų veiksmai (neveikimas) ir sprendimai gali būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba administraciniam teismui. Skundas turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo dokumento paskelbimo ar įteikimo dienos arba pranešimo apie VDI valstybės tarnautojo veiksmus (neveikimą).

Asmenų aptarnavimas VDI: asmenys, atvykę į VDI, aptarnaujami pagal VDI kompetenciją sprendžiant asmeniui rūpimus klausimus arba paaiškinant, kas tuos klausimus sprendžia, bei nurodant, į kokią instituciją asmuo privalo kreiptis. Atvykę į VDI, asmenys prašymus gali pateikti tiek raštu, tiek žodžiu. Asmenų prašymai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, VDI neregistruojami. Jeigu į žodžiu pateiktą asmens prašymą negalima atsakyti nedelsiant, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

Asmens aptarnavimas telefonu – tai asmens išklausymas, jo prašymo esmės išsiaiškinimas, informacijos apie klausimo sprendimo procedūrą suteikimas, kompetentingų nagrinėti ir spręsti rūpimą klausimą VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų pavardžių, telefonų, darbo (priėmimo) laiko nurodymas. Detalesnę informaciją ir kontaktus galima rasti taisyklėse.

Individualus paklausimas: tai konkretaus paklausėjo rašytinis (parašytas ranka, spausdintas, betarpiškai pristatytas arba atsiųstas paštu, faksu, elektroniniu būdu) kreipimasis į VDI siekiant gauti individualią konsultaciją. Individualiame paklausime pateikti duomenys netikrinami, t. y. pripažįstama, kad duomenys yra teisingi, ir individuali konsultacija rengiama pagal pateiktus duomenis. Paklausėjui teikiama individuali konsultacija neturi teisės norminio akto galios, tačiau tai yra VDI vieša konsultacija. Individuali konsultacija yra skirta tik tam paklausėjui, kuris pateikė individualų paklausimą.