Naujos Intrastato ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius, siekdamas užtikrinti efektyvų duomenų apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis surinkimą ir mažinti administracinę naštą asmenims, teikiantiems Intrastato duomenis, 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1B-223 patvirtino Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo prekybos su ES valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisykles, įsigaliosiančias nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., kuomet atitinkamai galios neteks 2012 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1B-22 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų pateikimo internetu taisyklių patvirtinimo“.

Naujosios taisyklės nustato Lietuvos PVM mokėtojų ir asmenų, įgaliotų teisės aktų nustatyta tvarka pildyti ir teikti PVM mokėtojo prekybos su ES valstybėmis (Intrastato) ataskaitų PVM mokėtojo vardu (tarpininkas), ataskaitų pateikimo Muitinės departamentui elektroniniu būdu tvarką. PVM mokėtojo arba tarpininko elektroniniu būdu pateiktos ataskaitos turi tokią pat teisinę galią kaip ir raštu pateikta ataskaita.

PVM mokėtojas arba tarpininkas, pageidaujantis teikti ataskaitas elektroniniu būdu, privalo pateikti Muitinės departamento Statistikos analizės skyriui rašytinį prašymą suteikti jam prieigą naudotis elektronine paslauga vienu iš nurodytų adresų. Prašymas gali būti pateikiamas raštu arba IDAIS (Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su ES šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos) portale užpildant elektroninio prašymo formą pagal taisyklių reikalavimus. Jeigu PVM mokėtojo arba tarpininko pateikti duomenys neatitinka reikalavimų, PVM mokėtojas / tarpininkas elektroniniu paštu informuojamas apie nustatytus trūkumus suteikiant jam 14 d. terminą trūkumams pašalinti. Jeigu PVM mokėtojas arba tarpininkas trūkumų nepašalina, jam nesuteikiama teisė teikti ataskaitas elektroniniu būdu, apie tai raštu informuojant PVM mokėtoją arba tarpininką ir nurodant šio sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką. PVM mokėtojas arba tarpininkas, kurio prašymas nebuvo patenkintas, gali kartotinai kreiptis tik tuomet, kai pašalina nurodytus trūkumus.

PVM mokėtojui arba tarpininkui gali atstovauti vienas arba keli IDAIS portalo naudotojai. IDAIS portalo naudotojas ataskaitos duomenis ir (arba) pranešimą apie prekybos nevykdymą gali pateikti internetu realiuoju laiku (on-line) prisijungdamas adresu https://intrastat.lrmuitine.lt/. IDAIS sistema informuoja IDAIS portalo naudotoją apie klaidingai užpildytus ataskaitos laukus pranešimu, kuris pateikiamas realiuoju laiku ataskaitų duomenų įvedimo lange, arba pateikia atsakymo elektroninį pranešimą su nustatytų klaidų sąrašu. Ataskaita laikoma pateikta, jeigu ji patvirtinama IDAIS sistemoje. Ataskaitos pateikimo elektroniniu būdu data laikoma jos patvirtinimo IDAIS sistemoje data, kuri nustatoma programinėmis priemonėmis.

Neveikiant IDAIS, PVM mokėtojas arba tarpininkas privalo ataskaitų pateikimo vietai pateikti rašytinę ataskaitą arba ataskaitos elektroninį pranešimą, įrašytą į elektroninę laikmeną, nepažeisdamas nustatyto pateikimo termino.

Nustatyta, kad Muitinės departamento suteiktos identifikavimo IDAIS priemonės (prisijungimo vardas ir slaptažodis) galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.