Naujos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės

Atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 20 d. priimtus Vyriausybės nutarimų Dėl gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo pakeitimus, VMI viršininkas savo 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-104 pakeitė Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisykles ir išdėstė jas nauja redakcija. Taisyklės įsigaliojo nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Anksčiau išduoti leidimai lieka galioti iki juose numatytos datos ir turi būti grąžinami AVMI per 3 mėnesius nuo jų galiojimo pabaigos.

Keičiamos kai kurios Taisyklėse vartojamos sąvokos. Apibrėžiant Taisyklėse vartojamą „sprendimo“ sąvoką, naujoje redakcijoje pateikiamas baigtinis apskrities VMI priimamų sprendimų sąrašas. Apibūdinant „leidimo“ sąvoką, atskirai apibrėžiama leidimas, skirtas žuvininkystės subjektui, ir leidimas, skirtas žemės ūkio subjektui. Naujai įvedamos „pardavėjo“ ir „gazolio“ sąvokos.

Nuo naujųjų Taisyklių įsigaliojimo leidimai subjektams bus išduodami tik per mano VMI sistemą (anksčiau buvo išduodami ir popieriniai leidimai). Panaikintas reikalavimas pridėti praėjusio kalendorinio laikotarpio leidimą ir apskaitos kortelę bei supaprastinta leidimo numerių suteikimo tvarka.

Taip pat nustatyta, kad tais atvejais, kai prašyme pateikti ne visi ir (arba) neteisingi duomenys arba kartu su prašymu pateikti ne visi ir (arba) neteisingi dokumentai ar duomenys, AVMI gali pareikalauti papildomų dokumentų ar duomenų.

Pakeistas leidimo duomenų keitimas valdos perleidimo atveju (taikomas tik žemės ūkio veiklos subjektams). Valdos perėmėjas gali perimti valdos perleidėjo neįsigyto kuro likutį. Tam, kad gautų tokį leidimą, jis turi pateikti nustatytos formos prašymą AVMI. Tokiame prašyme nuo šiol turi būti nurodyta:

  • Duomenys apie valdos perėmėją ir perleidėją (pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris);
  • Valdos perėmėjui ir perleidėjui išduotų leidimų numeriai;
  • Kuro panaudojimo vieta;
  • Valdos perėmėjo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė ir pasirašoma.

Kartu su prašymu perimti valdos perleidėjo neįsigytą kurą nuo šiol nebereikia pateikti perleidėjui ir perėmėjui išduotų leidimų ir apskaitos lentelių bei perleidimą patvirtinančių dokumentų.

Nauja redakcija pakeistas sprendimo dėl leidimo išdavimo valdos perleidimo atveju priėmimo terminas. Nuo šiol AVMI privalo priimti sprendimą per 10 darbo dienų nuo duomenų iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gavimo (anksčiau buvo per 25 darbo dienas nuo prašymo ir papildomų dokumentų gavimo dienos). Taip pat numatytas baigtinis sąrašas sprendimų, kuriuos AVMI gali priimti, t. y. AVMI turi teisę priimti sprendimą išduoti naują leidimą, jeigu valdos perėmėjas anksčiau leidimo neturėjo, pakeisti valdos perėmėjo anksčiau turėtą leidimą arba priimti sprendimą neperleisti neįsigyto kuro likučio valdos perėmėjui.

Žinoma, Taisyklės aiškiai nurodo, kokiais atvejais priimamas neigiamas sprendimas. Naujoji Taisyklių redakcija numato, kad sprendimas netenkinti prašymo priimamas tais atvejais, kai valdos perleidėjas jau yra įsigijęs visą jam skirtą kuro kiekį, nustatyta, kad perleista ne visa valda arba valdos perėmėjas yra bankrutavęs ar likviduojamas. Taip pat nebegalioja anksčiau galiojęs sprendimo netenkinimo pagrindas – informacijos, jog neakcizinis kuras nebus naudojamas pagal paskirtį, gavimas.

Naujojoje Taisyklių redakcijoje atsirado visiškai naujas skyrius, nustatantis išduoto leidimo duomenų keitimo procesą. Leidimo pakeitimo tvarka priklauso nuo to, koks leidimas subjektui buvo išduotas:

  • Žemės ūkio veiklos subjektams leidimai keičiami tik tuo atveju, kai VMI gauna informaciją apie veiklos subjekto duomenų pasikeitimus iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro. AVMI per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo turi pakeisti leidimą ir pateikti jį subjektui per mano VMI sistemą.
  • Žuvininkystės subjekto leidimas gali būti keičiamas pačiam subjektui pateikus prašymą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ar Žuvininkystės tarnybai pateikus informaciją apie pasikeitusius subjekto duomenis. Prašymas pakeisti išduotą leidimą pateikiamas ir nagrinėjamas tokia pačia tvarka kaip ir prašymas išduoti naują leidimą, išskyrus tai, jog prašyme pakeisti išduotą leidimą papildomai turi būti nurodyta galiojančio leidimo numeris ir keitimo priežastys.

Naujosiomis Taisyklėmis taip pat numatyta daugiau atvejų, kuomet leidimas panaikinamas AVMI iniciatyva. Nuo šiol išduotas leidimas galės būti panaikinamas ir tais atvejais, kai gaunama informacija, kad leidimo išdavimo metu asmuo pateikė neteisingus duomenis, viršytas leistinas įsigyti kuro kiekis ir laiku nesumokamas priklausantis sumokėti akcizo mokestis, asmuo yra bankrutavęs. Be to, žuvininkystės subjektui leidimas gali būti panaikintas tuo atveju, kai leidžiamo įsigyti kuro apskaičiavimo pažyma yra negaliojanti. Taip pat valdos perėmimo atveju suteiktas valdos perleidėjo turėtas leidimas panaikinamas.

Pagal ankstesnę redakciją leidimas taip pat galėjo būti panaikintas ir paties subjekto iniciatyva, pateikus prašymą dėl leidimo panaikinimo. Naujosios Taisyklės teisę pateikti prašymą dėl leidimo panaikinimo palieka tik žuvininkystės subjektui. Taip pat supaprastinta tokio prašymo pateikimo tvarka, t. y. nuo šiol užtenka tik nurodyti mokesčių mokėtoją identifikuojančią informaciją (pavadinimas, įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir parašas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ir išduoto leidimo numeris).

Sprendimas dėl leidimo panaikinimo (nepriklausomai nuo to, ar jis priimamas prašymo pagrindu ar AVMI iniciatyva) pateikiamas per mano VMI sistemą (pagal ankstesnę redakciją toks sprendimas taip pat galėjo būti siunčiamas registruotu paštu).

Kaip ir anksčiau, išduoto leidimo galiojimas gali būti sustabdytas nustačius, kad žemės ūkio ar žuvininkystės subjektas yra gavęs neteisėtą pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka. Naujoji redakcija numato, kad AVMI sprendimą dėl leidimo sustabdymo turi priimti per 10 darbo dienų nuo nurodytos aplinkybės nustatymo. Asmuo, grąžinęs visą neteisėtos pagalbos sumą, gali teikti prašymą dėl leidimo atnaujinimo. AVMI tokį prašymą turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Naujoji redakcija įtraukia 2 papildomus atvejus, kuomet toks prašymas nėra tenkinamas, t. y. 1) leistinas įsigyti kuro kiekis jau yra įsigytas, 2) prašymą pateikęs asmuo yra bankrutavęs ar likviduojamas.

Taisyklės keičia nuostatas, reglamentuojančias neakcizinio kuro įsigijimo tvarką. Nuo šiol įsigyjant tokį kurą pardavėjui privalu pateikti leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (nebereikia papildomai pateikti apskaitos kortelės) arba tik pardavėjo išduotą identifikuojantį dokumentą. Pardavėjui nustatyta pareiga prieš parduodant tokį kurą įsitikinti, kad asmens turimas leidimas yra galiojantis (nelieka pareigos pildyti apskaitos kortelę).

Pakeistos patvirtintos prašymų formos. Nuo šiol teikiant prašymus nebereikia nurodyti telefono, fakso ir elektroninio pašto adreso, kuro panaudojimo vietos ir pageidaujamo dokumentų gavimo būdo. Atsiranda nauja prašymo forma – Prašymas perimti gazolių kiekio likutį, skirta valdos perėmimo atvejui.