Naujos redakcijos Audito įstatymas

2016-12-15 nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos audito įstatymas.

Įstatymas papildytas naujomis sąvokomis:

> Auditoriaus arba audito įmonės buveinės valstybė narė – Lietuvos Respublika ar kita valstybė narė, kurioje auditorius arba audito įmonė yra patvirtinti auditoriumi arba audito įmone pagal tos valstybės keliamus reikalavimus.

> Auditoriaus arba audito įmonės priimančioji valstybė narė – Lietuvos Respublika ar kita valstybė narė, kurioje patvirtinamas auditoriumi savo buveinės valstybėje narėje jau patvirtintas auditorius arba kurioje pripažįstama audito įmone savo buveinės valstybėje narėje jau patvirtinta audito įmonė.

> Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra – kontrolieriaus atliekamas iš anksto suplanuotas ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito vertinimas, siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę.

> Praplėsta viešojo intereso įmonės sąvoka papildomai priskiriant:

> kredito uniją, jeigu jos turtas paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 iš eilės finansinius metus viršija 20 milijonų eurų;

> valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

Pakeisti auditoriaus pažymėjimo išdavimo reikalavimai

Auditoriaus pažymėjimas išduodamas asmeniui, jeigu jis:

> audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje atliko auditoriaus padėjėjo praktiką ne trumpiau kaip 3 metus ir jeigu prašymo išduoti auditoriaus pažymėjimą pateikimo metu auditoriaus padėjėjo praktika audito įmonėje buvo atlikta ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki prašymo pateikimo dienos (anksčiau buvo reikalavimas ne anksčiau kaip prieš 3 metus).

> yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos (anksčiau buvo reikalavimas per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį).

> įtvirtintas naujas reikalavimas – tapti Auditorių rūmų nariu.

Įtvirtintos auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo sąlygos:

  1. Auditorių rūmai savo nustatyta tvarka panaikina auditoriaus pažymėjimo galiojimą šiais atvejais:

1) jeigu auditorius nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo;

2) jeigu auditorius pašalintas iš Auditorių rūmų narių;

3) kai per nustatytą terminą auditorius neįvykdo pavedimų, dėl kurių auditoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas;

4) paaiškėjus, kad auditoriaus pažymėjimui gauti buvo pateikti suklastoti duomenys ir (ar) informacija;

5) rašytiniu auditoriaus prašymu;

6) auditoriui mirus.

Praplėsti finansinių ataskaitų audito tikslai ir apimtys, daugiau dėmesio skiriama paruošto metinio pranešimo auditui.

Įtvirtinta nuostata, kad Auditoriaus išvadoje turi būti pažymėta, ar yra pateikta į metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) įtrauktina informacija, kaip nurodyta Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme. Kai tą patį finansinių ataskaitų auditą atlieka daugiau kaip viena audito įmonė, visų audito įmonių pagrindiniai partneriai sutaria dėl audito rezultatų ir pateikia bendrą auditoriaus išvadą. Jeigu nesutariama dėl nuomonės, audito įmonės (įmonių) pagrindinis partneris (partneriai), kuris (kurie) nepritaria nuomonei, pateikia savo nuomonę atskirame auditoriaus išvados punkte ir nurodo nesutarimo priežastį.

Įtvirtintos auditoriaus teisės atliekant auditą

Pvz.: reikalauti iš audituojamos įmonės, kad būtų teikiami paaiškinimai raštu, atliekami kiti būtini veiksmai, reikalingi finansinių ataskaitų auditui atlikti, gauti iš audituojamos įmonės finansinių ataskaitų auditui atlikti reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir naudotis visa sukaupta informacija.

Įtvirtinta nuostata dėl auditoriaus kvalifikacijos kėlimo:

Auditorius privalo kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose (per kiekvienus vienus paskui kitus einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų kursų Auditorių rūmų organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose arba ne Auditorių rūmų organizuojamuose kursuose arba išeiti lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą.

Praplėsti reikalavimai kandidatams į atliktų auditų kontrolieriaus pareigas:

Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras atlieka kontrolieriai, kurie turi atitikti šiuos papildomus reikalavimus:

  1. Turėti dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas;
  2. Neturėti neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės ar Buhalterių profesionalų etikos kodekso laikymosi.

Auditorių rūmai užtikrina specialius kontrolierių mokymus, leidžiančius atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras.

Kompetentinga institucija (įstaiga), kuriai pavesta atlikti viešąją priežiūrą ir (arba) kontroliuoti auditorių ir audito įmonių veiklą, gali auditoriui ar audito įmonei skirti poveikio priemones, viena iš jų – skirti piniginę baudą šiais atvejais:

1) kai juridinis asmuo atliko finansinių ataskaitų auditą neturėdamas audito įmonės pažymėjimo arba kai audito įmonės pažymėjimo galiojimas sustabdytas, – nuo 1 000 eurų iki 100 000 eurų;

2) kai fizinis asmuo, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, ir (arba) juridinis asmuo nevykdo įstaigos nurodymų, nustatytų šio straipsnio 3 dalyje, neteikia įstaigai šiame įstatyme nurodytos informacijos arba trukdo atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą, tikrinimą, tyrimą, pažeidimo tyrimą, – nuo 100 eurų iki 10 000 eurų, o jeigu fizinis ir (arba) juridinis asmuo yra viešojo intereso įmonės auditorius, viešojo intereso įmonės audito įmonė ir (arba) viešojo intereso įmonė, – nuo 1 000 eurų iki 100 000 eurų;

3) kai fizinis asmuo, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, ir (arba) juridinis asmuo nesilaiko reglamente (ES) Nr. 537/2014 nustatytų reikalavimų, – nuo 1 000 iki 100 000 eurų.

Įstaiga, priėmusi sprendimą dėl poveikio priemonės (priemonių) skyrimo, apie tai per 7 darbo dienas raštu ar elektroninėmis priemonėmis praneša auditoriui ir (arba) audito įmonei, kurių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra buvo atlikta.

Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs įstaigos sprendimą dėl piniginės baudos, ją sumoka į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per 90 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.