Naujos Registrų centro Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės

VĮ Registrų centro direktorius 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. v-105 pakeitė Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisykles, patvirtintas ankstesniu 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. v-115. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija, galiojančia nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Naujose taisyklėse patikslintos nuorodos į teisės aktus, atsisakant jų paskelbimo oficialiame šaltinyje rekvizitų minėjimo. Priežiūros institucija laikoma nebe Turto vertinimo priežiūros tarnyba, o po šios tarnybos reorganizacijos sukurta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Taip pat papildyta „teritorinio registratoriaus“ sąvoka – tai VĮ Registrų centro teritorinis padalinys.

Taisyklėse įtvirtinta, kad pareiškėjas skundą Registrų centrui (RC) gali pateikti vieną kartą per 3 mėn. nuo nekilnojamojo turto arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams nustatymo pradžios (t. y. nuo Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintų masinio vertinimo dokumentų įsigaliojimo datos). Skundas gali būti pateikiamas tiesiogiai kreipiantis į RC teritorinį arba centrinį registratorių, taip pat siunčiamas paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gautas skundas registruojamas gavimo dieną jo padavimo vietoje ir išsiunčiamas arba perduodamas nagrinėti teritoriniam registratoriui pagal skunde nurodyto nekilnojamojo turto arba žemės sklypo buvimo vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Pareiškėjo skundą dėl nekilnojamojo turto ar žemės mokestinės vertės nagrinėja teritorinis registratorius pagal nekilnojamojo turto arba žemės sklypo, nurodyto skunde, buvimo vietą. Pareiškėjo skundą teritorinis registratorius turi išnagrinėti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo skundo gavimo dienos. Teritorinis registratorius apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją registruotu laišku, elektroninių ryšių priemonėmis arba įteikiant sprendimą pareiškėjui asmeniškai.

RC direktorius įsakymu paskiria Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisiją. Pakeitimais patikslinta, kad komisiją sudaro ne mažiau kaip 4 nuolatiniai nariai, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas. Papildytas komisijos pareigų sąrašas, minint ir pareigą priimant sprendimą vadovautis Priežiūros tarnybos pateikta išvada apie ataskaitos atitiktį taisyklių reikalavimams.

Pareiškėjas prašymą RC gali pateikti vieną kartą per mokestinį laikotarpį, per 3 mėn. nuo mokestinio laikotarpio pradžios. Atsisakyta nebeaktualių nuostatų, jog prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, 2013 m. mokestiniu laikotarpiu gali būti pateikiami per 6 mėn. nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios.

Pareiškėjas prašymą gali pateikti užpildydamas prašymo formą (taisyklių 1 priedas) arba laisvos formos prašymą, atitinkantį taisyklių reikalavimus. Prašymas pateikiamas tiesiogiai kreipiantis į RC teritorinį arba centrinį registratorių, taip pat siunčiant paštu. Taip pat atlikti kiti pakeitimai, patikslinimai.

Nustatyta, kad nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos sprendimu patvirtinta mokestinė nekilnojamojo turto ir žemės vertė Nekilnojamojo turto registre patikslinama RC filiale ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komisijos pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos.