Naujos Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. EV-151 pakeitė Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334, jas išdėstydamas nauja redakcija. Naujosios taisyklės, kaip ir ankstesnės, nustato Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų rūšis ir pagrindus, kriterijus, tvarką bei trukmę.

Naujose taisyklėse patikslinti išimtiniai atvejai, kai planiniai ir neplaniniai patikrinimai vykdomi nevertinant ūkio subjektų rizikingumo pagal Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką:

dėl reikšmingos žalos visuomenei ar konkretiems asmenims bei padidintos rizikos nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti nenustatant periodiškumo: nelegalaus darbo (neteisėtos veiklos), įskaitant ir darbo bei poilsio laiko režimų pažeidimus, kontrolės planiniai patikrinimai; ūkio subjektų, vykdančių statybos darbus, statybos objektų ir statybviečių planiniai patikrinimai;

pavojingų objektų planiniai patikrinimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programą, kurią tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius.

Pakeistas nuostatų, reguliuojančių socialinių įmonių planinius patikrinimus, dėstymas ir jų turinys – atsisakyta atskiro tik šioms įmonėms skirto skyriaus, atitinkamas nuostatas išdėstant kituose skyriuose pagal tematiką, įtvirtinant, kad:

Socialinių įmonių (įskaitant ir neįgaliųjų socialines įmones) planiniai patikrinimai vykdomi pagal Lietuvos darbo biržos (LDB) pateiktus šių įmonių sąrašus, nevertinant jų rizikingumo pagal Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką. Socialinių įmonių planiniai patikrinimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per 2 m. (nenustatomas konkretus skaičius). Planine tvarka tikrintinų socialinių įmonių skaičius nustatomas VDI metiniame veiklos plane.

– Vykdant socialinių įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus kontrolinis klausimynas naudojamas visais atvejais, nepaisant to, kad per praėjusius iki tikrinimo 12 mėn. socialinė įmonė yra tikrinama antrą ir daugiau kartų ir atliktų tikrinimų metu buvo naudojami atitinkami kontroliniai klausimynai.

– Socialinės įmonės planinio patikrinimo rezultatus, išsiųsdami užpildytą kontrolinį klausimyną elektroninio ryšio priemonėmis, per 1 mėn. po patikrinimo užbaigimo VDI teritoriniai skyriai pateikia LDB teritorinėms darbo biržoms šių institucijų pasirašytos bendradarbiavimo sutarties nustatyta tvarka.

– Jeigu patikrinimo metu socialinei įmonei buvo pateiktas nurodymas pašalinti teisės aktų pažeidimus ir socialinė įmonė pranešė apie jų pašalinimą, VDI teritorinis skyrius informuoja apie tai LDB teritorinę darbo biržą per 1 mėn. nuo tokio pranešimo gavimo. Jeigu socialinė įmonė apie pažeidimų pašalinimą nepranešė, VDI atlieka neplaninį patikrinimą ankstesnio patikrinimo metu duotų nurodymų vykdymo ir (ar) pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolei atlikti ir per 1 mėn. po tikrinimo atitinkamai LDB teritorinei darbo biržai pateikia informaciją apie tikrinimo rezultatus.

Patikslintas neplaninių ūkio subjektų patikrinimų atlikimo atvejų sąrašas, išbraukiant šią nuostatą: atliekant ūkio subjektų, nepateikusių Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį, kontrolę.

Pakeistos nuostatos, reguliuojančios ūkio subjektų planinių ir neplaninių patikrinimų, jeigu VDI lokaliniai teisės aktai nenustato kitaip, atlikimą pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintus kontrolinius klausimynus. Įtvirtinta, kad į kontrolinius klausimynus įtraukti klausimai pagal pagrindinius teisės aktų reikalavimus, iš kurių bent vieno nesilaikymas gali labai padidinti riziką nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti arba (ir) padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, visuomenei, aplinkai, kitų asmenų interesams. Kontroliniai klausimynai gali būti nenaudojami:

 • atliekant nelegalaus darbo kontrolę;
 • tikrinant ūkio subjektus, turinčius licenciją vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklą;
 • kontroliuojant ankstesnio patikrinimo metu duotų nurodymų pašalinti pažeidimus vykdymą ir (ar) vertinant pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
 • dalyvaujant išorės kompetentingų institucijų ir įstaigų kvietimu jų neplaniniuose patikrinimuose;
 • atliekant neplaninį patikrinimą, pastebėjus šiurkštų teisės aktų pažeidimą, galintį turėti įtakos darbuotojų gyvybei ir sveikatai, bet tik ta apimtimi, kuri reikalinga šiam pažeidimui pašalinti;
 • tikrinant ūkio subjektą per praėjusius iki tikrinimo 12 mėn. antrą ir daugiau kartų, jeigu atliktų tikrinimų metu buvo naudojami atitinkami kontroliniai klausimynai, išskyrus vykdant socialinių įmonių patikrinimus.

Planinio ar neplaninio patikrinimo metu naudojamas vienas ir, esant poreikiui, daugiau kontrolinių klausimynų.

Papildyta nuostatomis, jog planinio ar neplaninio patikrinimo metu pastebėjus teisės aktų reikalavimų, neįtrauktų į kontrolinius klausimynus, pažeidimus, žodžiu pareikalaujama juos pašalinti (pageidautina – iki patikrinimo pabaigos), įrašant kontroliniame klausimyne probleminių klausimų sprendimo rekomendacijas. Kai teisės akto reikalavimo, neįtraukto į kontrolinį klausimyną, pažeidimas gali padidinti riziką nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti arba (ir) padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, visuomenei, aplinkai, kitų asmenų interesams, taikomos teisės aktų numatytos poveikio priemonės.

Patikslinta VDI inspektorių veiksmai (neveikimas) ir sprendimų apskundimo tvarka: šie veiksmai / neveikimas gali būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundas turi būti paduotas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo skundžiamo dokumento paskelbimo ar įteikimo dienos arba pranešimo apie VDI valstybės tarnautojo veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas per 20 d. nuo šio sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Papildyta naujomis nuostatomis, įtvirtinančiomis, jog kvalifikuotu elektroniniu parašu VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos Dokumentų valdymo posistemėje gali būti pasirašomi toliau išvardyti su ūkio subjektų veiklos patikrinimais susiję vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintos formos dokumentai, kurie per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymo sistema) siunčiami į oficialiąją ūkio subjekto elektroninio pristatymo dėžutę:

 • pranešimas apie ūkio subjekto patikrinimą;
 • raštas dėl Reikalavimo pašalinti teisės aktų pažeidimus R1 įteikimo;
 • sprendimas (atsakymas ūkio subjektui) dėl Reikalavimo pašalinti teisės aktų pažeidimus R1 ar jo atskirų nurodymų vykdymo termino (ne)pratęsimo;
 • nurodymas atvykti į VDI administracijos ar teritorinį skyrių dėl paaiškinimų ir dokumentų, reikalingų VDI inspektoriaus funkcijoms vykdyti, gavimo;
 • atsakymas į išnagrinėtą skundą, prašymą ar pareiškimą.

Kartu su atitinkamais dokumentais (lydraščiais) dėl pranešimo apie patikrinimą išsiuntimo ir dėl Reikalavimo pašalinti teisės aktų pažeidimus R1 įteikimo per E. pristatymo sistemą išsiunčiamos (atitinkamai) šio pranešimo ir reikalavimo skenuotos kopijos.

Pakeitimai galioja nuo 2016-05-17.