Nebeaktualių Lietuvos darbo biržos direktoriaus įpareigojimų panaikinimas

Lietuvos darbo biržos direktorius 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-460 pakeitė ankstesnį 2012 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo“. Šiuo įsakymu yra patvirtinti Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo ir Pažymos apie įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas formų pavyzdžiai.

Pakeitimu netekusiais galios pripažinti punktai, nustatę įpareigojimus ir pavedimus pavaldiems asmenims / skyriams, t. y.:

išbraukti įpareigojimai teritorinių darbo biržų direktoriams užtikrinti subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą ir mokėjimą nustatytomis sąlygomis ir terminais bei kas mėnesį iki 10 d. pateikti Lietuvos darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriui ataskaitinio laikotarpio duomenis apie subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus paskyrimą ir (ar) mokėjimą pagal atitinkamą formą, kuri buvo pateikta 1 priede. Šis priedas taip pat panaikintas;

pavedimai Lietuvos darbo biržos skyriams:

  • Užimtumo rėmimo skyriui vykdyti subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo ir (ar) mokėjimo stebėseną;
  • Finansų apskaitos skyriui – nebeaktualus pavedimas nepanaudotas lėšas, skirtas 2012 m. subsidijai už įdarbintus karo prievolininkus, grąžinti Krašto apsaugos ministerijai iki 2012 m. gruodžio 22 d. įskaitytinai; kas mėnesį, iki kito mėnesio 25 d. pagal gautas lėšų, skirtų subsidijoms už įdarbintus karo prievolininkus mokėti, poreikio ataskaitas pervesti teritorinėms darbo biržoms lėšas;
  • Informacinių technologijų skyriui anksčiau nustatytas nebeaktualus pavedimas iki 2012 m. lapkričio 30 d. parengti techninę specifikaciją dėl informacinės sistemos Edbirža funkcijų išplėtimo, kad būtų sudaryta galimybė teritorinėse darbo biržose įvesti duomenis apie subsidijų nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui skyrimą ir mokėjimą;
  • taip pat kiti pavedimai konkretiems direktoriaus pavaduotojams (nurodant asmens vardą ir pavardę) ir kitiems skyriams.