Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas

Įstatymų leidėjas deklaruoja, kad sumažinus turto mokestinę vertę ši nuostata palies tik nedidelę gyventojų dalį, tačiau nepaisant to nekilnojamojo turto apmokestinimo pakeitimas visuomenėje sukėlė aštrias diskusijas. Detaliai apie nekilnojamojo turto apmokestinimą galite rasti IBA paspaudę šią nuorodą.

Vis dėlto derėtų atskirai priminti, kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, nepaisant turto vertės, tam tikros kategorijos turtą (ar pagal jo naudojimą) atleidžia nuo mokestinių prievolių.

Fizinis asmuo (juridiniam asmeniui netaikoma) turi teisę nemokėti mokesčio, jeigu

 • nekilnojamasis turtas (jo dalis) naudojamas socialinei globai ir socialinei priežiūrai;
 • nekilnojamasis turtas (jo dalis) naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos uždirbti (pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, t. y. pirminė gamyba ir (ar) jos metu gautų savo žemės ūkio produktų pirminis perdirbimas, pajamos iš Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus);
 • nekilnojamasis turtas (jo dalis) naudojamas švietimo darbui;
 • nekilnojamasis turtas (jo dalis) naudojamas teikiant laidojimo paslaugas arba yra kapinių teritorijoje;
 • nekilnojamasis turtas (jo dalis) naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai asmens, turinčio meno kūrėjo statusą*;
 • faktiškai nenaudojamas nekilnojamasis turtas, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Atkreipkite dėmesį, kad anksčiau buvusios lengvatos nekilnojamajam turtui, naudojamam kulto apeigų gamybai, laidojimo paslaugoms, kurios nėra kapinių teritorijoje, panaikintos, todėl toks turtas yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

*Truputį plačiau apie meno kūrėjo statusą:

Meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalųjį meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:

 • asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra teigiamai įvertinta kaip profesionalusis menas profesionaliųjų meno vertintojų monografijose, recenzijose ar straipsniuose, paskelbtuose leidiniuose, ar rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia meno kūryba;
 • asmens meno kūryba yra įtraukta į įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programas;
 • asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, Kultūros ministerijos meno premija ar tarptautine meno premija, kitomis meno kūrėjų organizacijų teikiamomis premijomis ir apdovanojimais, profesionaliojo meno tarptautinio kūrėjų ir (arba) atlikėjų (išskyrus moksleivių ir studentų konkursus) konkurso laureato diplomu;
 • asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
 • asmuo ne mažiau kaip 5 metus skelbia meno kūrybą vertinančius straipsnius ir recenzijas Lietuvos ar užsienio leidiniuose, taip pat asmuo, kuriam už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis;
 • asmuo, dėstantis meno studijų krypties dalykus ir einantis profesoriaus ar docento pareigas aukštojoje mokykloje, kurioje pagal meno studijų programas rengiami profesionalieji menininkai;
 • asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose.