Nuo gegužės 1 d. nauja Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-246 patvirtino naują Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukciją, atitinkamai netekusia galios pripažindamas ankstesniąją, patvirtintą 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1B-275. Naujoji instrukcija taikytina nuo 2016 m. gegužės 1 d. Ji nustato Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos D.V.1 ir jos papildomų lapų pildymo tvarką. D.V.1 – tai 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 (Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio aktas) nustatytos formos dokumentas, kuriame pateikiami duomenys, reikalingi vienos importuojamų prekių siuntos muitinei vertei nustatyti, kai taikomas sandorio vertės metodas. D.V.1 pagrindinio ir papildomų lapų blankų pavyzdžiai paskelbti muitinės tinklalapio rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims / Prekių muitinis įvertinimas / Prekių muitinio įvertinimo reglamentavimas“ (http://www.lrmuitine.lt).

Instrukcijos nustatyta tvarka užpildyti D.V.1 pagrindinis lapas ir papildomi lapai turi būti pateikiami muitiniam tikrinimui ir įforminimui kartu su rašytine arba elektronine importo deklaracija, kai importuojamų prekių muitinė vertė nustatoma taikant sandorio vertės metodą ir prekės deklaruojamos išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai, įskaitant perdirbtųjų produktų, pagamintų iš laikinai išvežtų perdirbti prekių, išleidimą į laisvą apyvartą (reimportą) ir perdirbtųjų produktų, pagamintų iš laikinai įvežtų perdirbti prekių, išleidimą į laisvą apyvartą (išskyrus nustatytus atvejus).

D.V.1 gali būti neteikiama šiais atvejais:

jeigu importuojamų prekių siuntos muitinė vertė neviršija 20 000 eurų, išskyrus atvejus, kai to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamos prekių siuntos suskaidomos į dalis arba sudaro tokių siuntų sekos dalį arba kai D.V.1 pateikti duomenys yra būtini tam, kad būtų teisingai nustatyta muitinė vertė;

– jeigu sandoris, kuriuo remiantis prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, yra nekomercinio pobūdžio;

– jeigu importuojamos prekės, kurios neapmokestinamos jokiais importo muitais ir mokesčiais, arba šiems mokesčiams apskaičiuoti nereikalingi duomenys, kurie pateikiami D.V.1;

– jeigu importuojamų vaisių ir daržovių muitinė vertė nustatoma pagal Europos Komisijos nustatomas Standartines importo vertes, vadovaujantis 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011;

– jeigu importuojamų pagal konsignacijos sutartis greitai gendančių prekių muitinė vertė importuotojo pasirinkimu nustatoma, taikant Europos Komisijos periodiškai nustatomas šių prekių vieneto kainas;

– jeigu teritorinė muitinė, kurios muitinės postui pateikiamas D.V.1, asmens prašymu netaiko reikalavimo pateikti D.V.1, vadovaujantis tam tikromis sąlygomis;

naudojant supaprastintą muitinės deklaraciją;

pateikiant elektroninę importo deklaraciją su muitinės vertės elementais.

Kartu su D.V.1 turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys jame nurodytus duomenis, susijusius su muitine verte: importuojamų prekių pirkimo sutartis ir jos priedai (jeigu jie sudaryti); sąskaita faktūra ir banko mokestiniai pavedimai, kiti mokėjimo, apskaitos dokumentai; transporto ir draudimo dokumentai, priklausomai nuo importuojamų prekių pristatymo sąlygų; kiti dokumentai.

Teritorinė muitinė turi teisę pateikiančio asmens prašymu leisti nepateikti D.V.1 su kiekviena importo deklaracija, jeigu tas pats pardavėjas tam pačiam pirkėjui tomis pačiomis komercinėmis sąlygomis nuolat tiekia prekes.

Taisyklėse detalizuojama D.V.1 pildymo tvarka, pateikiami atitinkamų laukelių užpildymo pavyzdžiai. Nustatyta, kad D.V.1 pildoma vienu egzemplioriumi. Gali būti naudojami D.V.1 pagrindinio ir papildomo lapo blankai, atitinkantys šio dokumento spausdinimo reikalavimus, arba egzempliorius, atspausdintas ant paprasto balto popieriaus, naudojant kompiuterines priemones ir atitinkantis nustatytas formas. D.V.1 kelis papildomus lapus galima naudoti tik tuo atveju, jeigu visi duomenys, pateikti D.V.1 pagrindiniame lape, taikytini prekėms, su kurių muitine verte susiję duomenys pateikiami papildomuose lapuose.

Įforminta D.V.1 kopija grąžinama asmeniui, o originalas paliekamas muitinės poste, atlikusiame jos muitinį tikrinimą ir įforminimą, ir pridedama prie importo deklaracijos egzemplioriaus, skirto muitinei. Pateikiant elektroninę importo deklaraciją, laikoma, kad D.V.1 pateikta, kai muitinė priima elektroninę importo deklaraciją.