Pakeista akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo tvarka

2017 m. liepos 31 d. VMI viršininkas priėmė du įsakymus, susijusius su akcizų apskaičiavimu: įsakymą Nr. VA-66, kuriuo pakeitė Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorių, patvirtintą VMI viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (toliau – Klasifikatorius), ir įsakymą Nr. VA-65, kuriuo nauja redakcija išdėstė Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo, jo duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisykles, patvirtintas 2003 m. kovo 7 d. VMI viršininko įsakymu Nr. V-67 (toliau – Taisyklės). Abiejų dokumentų pakeitimai turėjo įsigalioti 2017 m. lapkričio 1 d.

Primename, kad įsakymais buvo panaikintas Klasifikatoriaus S6 punktas. S6 kodu buvo žymima operacija, kuomet akcizais apmokestinamos prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą ir išrašius akcizų apskaičiavimo dokumentą, tačiau neišgabenant akcizais apmokestinamų prekių. Klasifikatorius papildytas nauju S7 kodu, kuriuo žymimas akcizais apmokestinamų prekių, kurioms, jas išgabenant į kitą ES valstybę narę, akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikintas ir skaičiuojami akcizai, išgabenimas iš sandėlio.

Taisyklių pakeitimai panaikino galimybę akcizų apskaičiavimo dokumentą surašyti ranka ir reikalavimą pildyti gaunamų ir išrašomų akcizų apskaičiavimo dokumentų žurnalus. Naujoje Taisyklių redakcijoje reglamentuojama akcizo apskaičiavimo dokumento anuliavimo tvarka ir grąžinimo akto pateikimo ir tvirtinimo tvarka.

Visi pakeitimai turėjo įsigalioti 2017 m. lapkričio 1 d., tačiau 2017 m. spalio 2 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-79, o 2017 m. spalio 3 d. – įsakymą Nr. VA-80, kuriais nustatė, kad šie pakeitimai įsigalios ne lapkričio 1 d., o 2018 m. sausio 1 d. Atitinkamai, nuo 2018 m. sausio 1 d. iki š. m. pabaigos sudaryti susitarimai dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo būdo pripažįstami netekusiais galios. Jeigu išrašytame akcizų apskaičiavimo dokumente nurodytas operacijos kodas S6, o akcizais apmokestinamos prekės iki 2017 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo fiziškai išgabentos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, tokiu atveju fiziškai neišgabentų prekių likučiams ne vėliau kaip per 5 dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos turi būti parengtas grąžinimo aktas.