Pakeista užsienio juridinių asmenų registravimo į Mokesčių mokėtojų registrą tvarka

2017 m. sausio 4 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-1, kuriuo pakeitė savo ankstesnį 2005 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. VA-52, kuriuo buvo patvirtintos užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą, išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro formos, šių formų pildymo taisyklės ir įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą pranešimo forma. Naujuoju VMI viršininko įsakymu buvo patvirtintos naujos formos ir pakeistos formų pildymo taisyklės. Pakeitimai įsigaliojo 2017 m. sausio 5 d.

Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) numato, kad Mokesčių mokėtojų registre turi registruotis užsienio juridiniai asmenys, kai jie numato vykdyti ar vykdo veiklą ir (arba) turi mokestinių prievolių Lietuvoje. Užpildytą prašymo formą tokie juridiniai asmenys gali pateikti per e.VMI portalą arba įteikti ar išsiųsti paštu vienai iš VMI įstaigų. Taisyklių 4.2 papunktis nurodo, kokiais atvejais, kuriai VMI reikėtų pateikti užpildytą prašymą. Pakeitimais įtrauktas naujas 4.2.6 papunktis, numatantis, jog užsienio juridiniai asmenys, akcizų mokėtojai prašymą pateikia arba išsiunčia pasirinktinai vienai iš VMI.

Pasikeitus užsienio juridinio asmens registravimo duomenims, toks asmuo turi pateikti prašymą duomenis pakeisti. Taisyklių 54 punktas išvardija, kokiems duomenims pasikeitus užsienio juridinis asmuo privalo informuoti VMI pateikdamas prašymą pakeisti duomenis. Pakeitimu šis punktas buvo papildytas įtraukiant dar vieną atvejį, kuomet apie pasikeitimus reikės informuoti VMI. Nuo šiol pateikti prašymą pakeisti duomenis reikės ir tuomet, kai keitėsi užsienio juridinio asmens vadovas ar jo duomenys. Tokiu atveju teikiant prašymo FR0227 formą reikės užpildyti ir jos 20 laukelį nurodant pasikeitusius duomenis (pirmą kartą teikiant prašymą šio laukelio pildyti nereikia).

Pakeitimu panaikintas reikalavimas užsienio juridiniams asmenims, kurie registruojasi registre kaip VSD įmokų mokėtojai, pateikti darbo ar jų esmę atitinkančią sutartį, sudarytą su samdomu darbuotoju ar darbuotojais.

Anksčiau galiojusi tvarka numatė, kad Registro tvarkytojas gali pats inicijuoti užsienio juridinio asmens įregistravimą į Registrą ir Registre esančių duomenų papildymą (pakeitimą). Naujosios Taisyklės dar labiau išplečia Registro tvarkytojo teises ir suteikia jam galimybę inicijuoti ir užsienio juridinio asmens išregistravimą iš Registro. Registro tvarkytojas taip pat turi įregistruoti užsienio juridinį asmenį kaip vykdantį veiklą per nuolatinę buveinę, jeigu nustatoma, kad toks užsienio juridinis asmuo Juridinių asmenų registre yra įregistravęs savo filialą, tačiau Mokesčių mokėtojų registre nėra įsiregistravęs kaip vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę. Toks reikalavimas Registro tvarkytojui buvo numatytas ir anksčiau, tačiau naujoji redakcija papildomai išvardija, kokie užsienio juridinio asmens duomenys įrašomi į Mokesčių mokėtojų registrą. Taigi, Registro tvarkytojas tokiu atveju registruodamas užsienio juridinį asmenį pasinaudoja Juridinių asmenų registre užfiksuotais duomenimis ir į Mokesčių mokėtojų registrą įtraukia užsienio juridinio asmens kodą, pavadinimą, adresą (užsienio valstybėje), rekvizitus (telefoną, el. pašto adresą), filialo identifikacinį kodą, filialo pavadinimą ir adresą, filialo vadovo vardą, pavardę, asmens kodą ir filialo rekvizitus.