Pakeista valstybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarka

Vyriausybė 2016 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 42 pakeitė ankstesnį 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, jį išdėstydama nauja redakcija. Nauju įsakymu, kuris skirtas tik valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčiui reglamentuoti, nustatyta:

Valstybės įmonių vadovų darbo užmokestį sudaro mėnesinė alga ir premija.

Mėnesinė alga susideda iš:

  • Pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Seimo nustatytą Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, vietoj dabar nustatyto koeficiento minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžiais. Tai leis nedidinti valstybės įmonių vadovų darbo užmokesčio Vyriausybei priimant sprendimus dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo. Mėnesinės algos pastovioji dalis didės Seimui nustačius didesnį bazinį dydį, kuris ateinantiems metams kasmet tvirtinamas įstatymu.

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės vadovui valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos motyvuotu sprendimu gavus valstybės įmonės Turto banko nuomonę dėl darbo užmokesčio konkurencingumo įmonės veiklos srityje, pagal priedą nustatytas mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 75 proc., kadangi šių įmonių veikla susijusi ir su nemažos šalies bendrojo vidaus produkto dalies sukūrimu.

  • Kintamosios dalies, kuri priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, įgyvendinimo ir veiklos rezultatų ir nustatoma finansiniams metams atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus konkrečius valstybės įmonės veiklos rezultatus (vietoj dabar taikomo veiklos rezultatų vertinimo kas ketvirtį). Mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (paliekama galimybė kintamąją dalį nustatyti atsižvelgiant ir į trumpesnio nei metų laikotarpio veiklos rezultatus, kai įmonės veiklos plane nustatytas terminas veiklos rezultatui pasiekti yra trumpesnis nei finansiniai metai). Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 proc. valstybės įmonės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Taigi pakeitimais mėnesinės algos pastovioji dalis didinama apie 34 proc. kartu mažinant mėnesinės algos kintamąją dalį iki 50 proc. Atsižvelgiant į tai, kad mėnesinės algos kintamoji dalis neviršys 50 proc. valstybės įmonės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies (vietoj dabar nustatytų 100 proc.), dabar maksimaliai galimos gauti mėnesinės algos (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) dydis iš esmės nesikeis (didėja 0,5 proc.).

– Numatytas naujai įsteigtos valstybės įmonės vadovo darbo užmokesčio nustatymas pirmaisiais įmonės veiklos metais (iki šiol tai nebuvo reglamentuota).

– Siekiant, kad valstybės įmonių vadovų darbo užmokestis būtų siejamas su tos įmonės darbuotojų darbo užmokesčiu, nustatomi valstybės įmonių vadovų mėnesinės algos apribojimai praėjusiųjų finansinių metų tos įmonės darbuotojų 8 (anksčiau buvo numatyta 5) vidutiniais mėnesiniais darbo užmokesčiais.

– Keičiamos premijų mokėjimo sąlygos ir numatoma, kad jos gali būti mokamos pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius. Didžiausias premijos dydis iš pelno negalės viršyti valstybės įmonės vadovo 4 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių, arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, premijos dydis negalės viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

– Siekiant, kad visų valstybės įmonių vadovams būtų taikomos šio nutarimo nuostatos, reglamentuota valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarka.

– Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi siekti įtvirtinti valstybės įmonės steigimo dokumentuose, kad valstybės įmonės vadovo pavaduotojams būtų nustatomi 10–20 proc. mažesni nei valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos dydžiai. Atsižvelgiant į tai, kad vyriausiasis buhalteris (buhalteris) yra fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, arba struktūrinio buhalterinės apskaitos padalinio vadovas, valstybės įmonių vyriausieji buhalteriai šių įmonių vadovaujantiems darbuotojams nepriskiriami, todėl nutarimo nuostatos jiems netaikomos.

– Pavesta AB ir UAB, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, akcijų valdytojui priimti motyvuotą sprendimą, ar siūlyti savo atstovui balsuoti už šiuo nutarimu nustatytos tvarkos taikymą.

– Pavesta valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms įpareigoti valstybės įmones ir įpareigoti valstybės valdomų bendrovių akcijų valdytojus pasiūlyti valstybės valdomos bendrovės valdymo organui kasmet, nustačius rodiklius, nuo kurių priklausys valstybės įmonės ir valstybės valdomos bendrovės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, šiuos rodiklius viešai paskelbti valstybės įmonės ir valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėse.

Taip pat atlikti kiti patikslinimai / pakeitimai.

Atsižvelgdama į tai, kad mėnesinės algos pastovioji dalis bus nustatyta koeficientais, taikant bazinį dydį, kartu Vyriausybė 2016 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 43 pakeitė 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, pripažindama nuostatą, jog valstybės įmonių, AB ir UAB, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti taikoma 247 eurų MMA, netekusia galios.

Pakeitimai galioja nuo 2016 m. sausio 22 d.